آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه نگاه‌ و معنا در هنر عکاسی‌، عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌

دانلود پروژه نگاه‌ و معنا در هنر عکاسی‌، عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی نگاه و معنا در هنر عکاسی :
فهرست مطالب
* پیشگفتار
* مقدمه
* فصل‌ اول‌ – دستگاه‌ بینایی‌
* دستگاه‌ بینایی‌
* ژاک‌ لکان
* ۱-۱- لحظه‌ی‌ رویت‌ – چگونگی‌ دیدن‌ از دیدگاه‌ ژاک‌ لکان‌
* چشم روشنایی
* رولان بارت
* ۲-۱- روئت عکاسی از دیدگاه رولان بارت
* فصل‌ دو‌م – دیدن در عکاسی – خواستگاه عکاس
* دیدن در عکاسی – خواستگاه عکاس
* فصل‌ سو‌م – گزینش کادر
* ۱-۳- گزینش‌ کادر
* ۲-۳- ثبت‌ عکس‌ – فنون‌ عکاسی‌
* فصل‌ چهارم – زیبایی شناسی در عکس
* زیبایی‌شناسی‌ در عکس‌ (نگاه‌ – معنا)
* فهرست اعلام
* فهرست‌ منابع‌ و مآخذ
* گزارش کار عملی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق