آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه هنر بازیگری

دانلود پروژه هنر بازیگری

فهرست مطالب
مقدمه :
بازیگری چیست ؟

علت انتخاب نقش :
جذابیتهای موجود در نقش :
فصل اول

۱ـ۱‌ شناخت نویسنده
۱-۲ بستر‌های نمایشنامه
یعنی یک ناظر کلی بر ماجرا:
۱-۳ تحلیل کلی نمایشنامه
۱-۴- فضا و عناصر دراماتیک نمایشنامه :
۱-۵ روابط و چگونگی ارتباط اشخاص نمایشنامه :
فصل دوم
چگونگی نزدیک شدن بازیگر به نقش
۲-۱ تشریح انتخابی بر اساس تیپ یا شخصیت :

۲-۲ تشریح کلی و عام نقش :
گذشته شخص بازی :
۲-۳ تشریح وضعیت جانبی نقش :
۲-۴ تشریح وضعیت روحی / روانی نقش و پیچیدگی‌های آن :
انسان به مثابه یک کل واحد
یونگ و ضمیر ناخودآگاه
نقش حیوانات در فرایند روانی ضمیر ناخودآگاه

بازی کردن نقش، بازیگر را :
۲-۵ تشریح شرایط و موقعیتهای محیطی و غیر محیطی شخص بازی :
فصل سوم
چگونگی شکل گرفتن نقش در اجرا

نگاه کردن / مشاهده / دیدن :
آیا هیچ گاه دیده بان و جاسوس با یکدیگر مواجه می شوند ؟

تبدیل خود و دیگری بودن :
۳-۱ تأثیر نقش در تغییر رفتارهای جسمانی بازیگر :
۳-۲ تشریح چگونگی نهادینه شدن رفتار جسمانی مورد نظر بازیگر :
۳-۳ تشریح رفتارهای بیرونی شاخص و مراحل رسیدن به آنها :
ب ) رفتار درونی :
نجوایی با او درام از سر ارادت

فراتر از تفکر :
ناخودآگاهی محض / راز بزرگ :
۳-۴ مشخص کردن شاخص‌های ویژه عاطفی و حسی نقش در صحنه‌های مختلف و تشریح:
چگونگی رسیدن به آنها :
۳-۵ منبع عواطف و احساسات و روش بهره برداری از آنها :
ج ) ریتم نمایش
نقش ریتم در تئاتر
ریتم و تمپ

ریتم در نمایش « هنگامه‌ای که آسمان شکافت»
فصل چهارم
ارتباط بازیگر و کارگردان
درباره‌ی نقش

۴-۱ تشریح نظر و تحلیل کارگردان درباره نقش :
۴-۲ تشریح شیوه و مکتب انتخابی کارگردان در هدایت جمعی گروه و نوع بازی بازیگر
۴-۳ نکته های مورد توافق و اختلاف بازیگر و کارگردان درباره‌ی نقش و چگونگی رسیدن به توافق نهایی
۴-۴ تشریح و گزارش جلسات تمرین:
فصل پنجم

۵-۱ نتیجه‌گیری :
۵-۲ منابع و مأخذ :

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق