آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

وجه تسمیه پارک ساعی

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۳
فصل اول : کلیات

۱- ۱- هدف از انجام تحقیق ۵
۱-۲- پیشینه تحقیق ۶
۱-۳- روش کار و تحقیق ۷
فصل دوم : ضرورت پارکهای شهری ومعرفی پارک ساعی تهران ۱۱

۲-۱- اهمیت پارکهای شهری ۱۱
۲-۱-۱-کاهش دما وافزایش رطوبت نسبی ۱۲
۲-۱-۲- تغییرمیکروکلیما ۱۲
۲-۱-۳- مقابله با جزایر گرما ۱۲
۲-۱-۴- کاهش میزان سرب در هوا ۱۳
۲-۱-۵- کاهش موثرآلودگی شیمیایی هوا ۱۳
۲-۱-۶- کاهش آلودگی صدا ۱۳
۲-۱-۷- تولیداکسیژن و جذب دی‌اکسیدکربن ۱۴
۲-۱-۸- کنترل تشعشعات وباز تاب نور ۱۴
۲-۱-۹ کنترل ترافیک ۱۴
۲-۱-۱۰-زیبایی آفرینی ۱۴
۲-۱-۱۱-معماری شهرها ۱۵
۲-۱-۱۲- جذب فون ۱۵
۲-۱-۱۳- کنترل باد ۱۵
۲-۱-۱۴- تفرجگاه ۱۵
۲-۱-۱۵- تاثیر روانی ۱۵
۲-۱-۱۶- ذخیره انرژی ۱۶
۲-۱-۱۷- برگاب ۱۶
۲-۱-۱۸- درختان و سیلاب ۱۷
۲-۲- تاریخچه ۱۸
۲-۳- فرازهایی از اندیشه مرحوم ساعی پرچمدار فضای سبز در ایران ۱۹
۲-۴- ویژگیهای جغرافیایی ۲۳
۲-۴-۱- موقعیت ۲۳
۲-۴-۲- توپوگرافی ۲۳
۲-۴-۳- وسعت ۲۵
۲-۵- جمعیت استفاده کننده ۲۵
فصل سوم: فضای سبز موجود در پارک ۳۲

۳-۱- درختان و درختچه ها ۴۴
۳-۱-۱- سوزنی برگان ۴۴
۳-۱-۲- پهن برگان همیشه سبز ۴۴
۳-۱-۳ – پهن برگان خزان دار ۴۴
۳-۱-۳-۱- پهن برگان درختچه ای خزان دار ۴۵
۳-۱-۳-۲- پهن برگان درختی خزان دار ۴۷
۳-۱-۴- وضعیت گونه های درختی و درختچه ای موجود ۴۷
۳-۱-۴-۱- توده های سوزنی برگ ۴۷
۳-۱-۴-۲- تک کاشتهای سوزنی برگ ۴۸
۳-۱-۴-۳- توده های برگ پهن همیشه سبز ۴۸
۳-۱-۴-۴- تک کاشتهای برگ پهن همیشه سبز ۴۸
۳-۱-۴-۵- توده های برگ پهن خزان دار ۴۹
۳-۱-۴-۶- تک کاشتهای برگ پهن خزان دار ۴۹
۳-۲- گلها و گیاهان علفی ۴۹
۳-۲-۱- توده های گلکاری شده ۵۳
فصل چهارم: سایر اجزای تشکیل دهنده پارک

۴-۱- ورودیها و معابر ۵۶
۴-۲- خدمات ضروری پارک ۵۸
۴-۲-۱- شبکه آبرسانی ۵۸
۴-۲-۲- شبکه روشنایی ۵۸
۴-۲-۳- سرویس های پذیرایی و بهداشتی ۶۰
۴-۲-۴- مبلمان و سایر ملزومات ۶۱
۴-۲-۵- شبکه گاز شهری ۶۱
۴-۲-۶- شبکه ایمنی ۶۲
۴-۲-۷- امور اجرایی ۶۲
۴-۲-۷-۱- نیروی انسانی متخصص ۶۲
۴-۲-۷-۲- نیروی انسانی فنی ۶۳
۴-۲-۷-۳- نیروی انسانی حفاظتی ۶۳
۴-۲-۷-۴- نیروی انسانی متغیر ۶۳
۴-۳- خدمات رفاهی و تفریحی پارک ۶۴
۴-۳-۱- زمین بازی کودکان ۶۴
۴-۳-۲- باغ ژاپنی ۶۴
۴-۳-۳- تراسهای سرو شیراز،کاج تهران و چنار ۶۵
۴-۳-۴- تپه گل ۶۵
۴-۳-۵- قطعات جنگلکاری ۶۶
۴-۳-۶- عرصه های پیاده روی ۶۶
۴-۳-۷- امکانات ورزشی ۶۶
۴-۳-۸ – محوطه کناری فرهنگسرای سرو ۶۶
۴-۳-۹- ساختارهای آبی ۶۶
۴-۳-۹-۱- آبنمای موزیکال ۶۶
۴-۳-۹-۲- آبنمای سه طبقه ۶۹
۴-۳-۹-۳- آبنمای گلابی شکل ۶۹
۴-۳-۹-۴- آبنمای استوانه ای مقابل ورودی شرقی ۷۱
۴-۳-۹-۵- حوض سنگی فرهنگسرا ۷۱
۴-۳-۹-۶- حوضچه پشت کلینیک گل و گیاه ۷۱
۴-۳-۱۰- بخش حیات وحش ۷۲
۴-۳-۱۱- کلینیک گل و گیاه ۷۶
۴-۳-۱۲- گلخانه ۷۶
۴-۳-۱۳- محدوده آموزشی حروف الفبای فارسی ۷۶
۴-۳-۱۴- فرهنگسرای سرو ۷۷
۴-۳-۱۵- مجتمع تفریحی خانه کودک ۷۹
۴-۳-۱۶- اماکن اداری ۷۹
۴-۴- روند دگرگونیهای کاربری اراضی در پارک ۸۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- ارزیابی وضعیت کلی پارک ۹۰
۵-۱-۱- ارزیابی از جهت کاربریهای موجود ۹۰
۵-۱-۲- ارزیابی از جهت امکانات موجود ۹۰
۵-۱-۲-۱- ارزیابی از جهت نوع امکانات موجود ۹۰
۵-۱-۲-۲- ارزیابی از جهت کیفیت امکانات بررسی شده ۹۱
۵-۲- بررسی تعارضات و ضرورت بازنگری در طراحی ۹۳
۵-۳- ضرورت باز نگری در استفاده بهینه ۹۶
۵-۳-۱- از دید زیست محیطی ۹۶
۵-۳-۲- از دید امنیتی ۹۷
۵-۳-۳- از دید اقتصادی ۹۸
۵-۳-۴- از دید هزینه‌های جاری نگهداری ۹۹
۵-۴- چکیده آراء و نظرات مختلف شهروندان نسبت به استفاده از پارک ۱۰۰
۵-۵- ارائه پیشنهادات اصلاحی ۱۰۲
۵-۵-۱- تکمیل و ارتقاء کیفی سرویس های خدماتی ۱۰۲
۵-۵-۲- ایجاد سرویس های بهداشتی جدید و برقراری دریافت وجه مختصر
برای سرویس دهی بهتر ۱۰۲
۵-۵-۳- پراکنش و تعدد سکوهای آبخوری ۱۰۳
۵-۵-۴- ایجاد امکانات استحمام ۱۰۳
۵-۵-۵- ایجاد نمازخانه و جایگاه نیایش ۱۰۴
۵-۵-۶- ایجاد غرفه های فروش مواد خوراکی متناسب با وسعت پارک ۱۰۴
فهرست مطالب

۵-۵-۷- ایجاد غرفه های کوچک در جهت رفع نیازمندیهای عمومی ۱۰۵
۵-۵-۸- ایجاد ایستگاههای مطبوعاتی ۱۰۵
۵-۵-۹- نصب باجه های تلفن و صندوق پستی ۱۰۶
۵-۵-۱۰- ایجاد بازارهای هنری و ورزشی ۱۰۶
۵-۵-۱۱- ایجاد امکانات تفریحی متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی ۱۰۷
۵-۵-۱۲- ضرورت ایجاد پایگاههای ارشادی ۱۰۷
منابع و مآخذ ۱۱۰
فهرست اشکال

شکل شماره ۱- مرحوم مهندس کریم ساعی ۲۲
شکل شماره ۲- حاشیه غربی باغ ژاپنی ۳۰
شکل شماره ۳- تپه گل با گلهای فصلی متفاوت ۳۱
شکل شماره ۴- درختچه ابریشم مصری ۳۸
شکل شماره ۵- درختان ژینکگوبیلوبا و ماگنولیا همیشه سبز ۴۳
شکل شماره ۶- درخت کاتالپا(جوالدوزک) ۴۳
شکل شماره ۷- درختچه انار گل ۴۶
شکل شماره ۸- درختچه یاس شیروانی ۴۶
شکل شماره ۹- گل کوکب ۵۲
شکل شماره۱۰- گل سلوی (مریم گلی) ۵۲
شکل شماره ۱۱- گل میمون ۵۴
شکل شماره۱۲- آبنمای سه طبقه ۷۰
شکل شماره۱۳- آبنمای گلابی شکل ۷۰
شکل شماره۱۴- قرقاول ۷۵
شکل شماره۱۵- برکه اردکها ۷۵
شکل شماره۱۶- سنجاب ۷۵
شکل شماره۱۷- طاووس ۷۵
شکل شماره۱۸- فرهنگسرای سرو ۷۸
شکل شماره۱۹- آمفی تئاتر فرهنگسرای سرو ۷۸
شکل شماره ۲۰- مجتمع فرهنگی – تفریحی خانه کودک ۸۰
فهرست جداول

جدول شماره ۱- زمانبندی انجام پروژه (C.P.M) ۹
جدول شماره۲- بخشهای گسترده موجود در پارک ۲۵
جدول شماره۳- فهرست گونه های درختی موجود ۳۳
جدول شماره۴- فهرست گونه های درختچه ای موجود ۳۶
جدول شماره۵- آمار تعداد و درصد درختان و درختچه های موجود در پارک ۳۹
جدول شماره ۶-فهرست گلها و گیاهان علفی موجود ۵۰
جدول شماره۷- سیستم روشنایی مورد استفاده در پارک ۶۰
جدول شماره۸- ارزیابی امکانات بررسی شده ۹۲
جدول شماره۹- ارزیابی کیفیت فضای سبز ۹۲
فهرست نقشه ها

قشه شماره ۱- نقاط ارتفاعی موجود در پارک ۲۴
نقشه شماره ۲- پارک ساعی تهران در سال ۱۳۶۴ ۸۴
نقشه شماره ۳- عکس هوایی پارک ساعی تهران در سال ۱۳۵۸ ۸۵
نقشه شماره۴- عکس هوایی پارک ساعی تهران در سال ۱۳۷۴ ۸۶
نقشه شماره۵- وضعیت موجود فضای سبز پارک ساعی تهران پیوست

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق