آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

دانلود پروژه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

فهرست مطالب
موضوع صفحه
مقدمه
چکیده
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
۱- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه
۲- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
۳- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟
۴- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه
۵- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه
۶- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
۷- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
۱- قول شهید اول
۲- قول شهید ثانی
۳- قول محقق ملی
۴- قول ابوسعید احمد بن سلمان
۵- قول علی اصغر مروارید
۶- قول امام خمینی (ره)
۷- قول صاحب جواهر
۸- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی
۹- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه
منابع و ماخذ

مقدمه:
باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.
در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق