آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود پروژه پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

- مقدمه…………………………

۲- هدف و گستره نظر سنجی…………..

۳- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین..

۱-۳- موارد عمومی………………….

۲-۳- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها

۳-۳- منظور و گستره بازرسی………….

۴-۳- تناوب و دفعات بازرسی………….

۵-۳- شیوه بازرسی………………….

۶-۳- بازرس……………………….

۷-۳- مدیریت اطلاعات بازرسی………….

۸-۳- امکانات بازرسی……………….

۴- تکنیک های بازرسی………………

۱-۴- شرایط حاضر و گرایش ها…………

۱-۱-۴- تکنیک های بازرسی برای اجزای فولادی

۲-۱-۴- تکنیک های بازرسی برای اجزای بتونی

۳-۱-۴-تکنیک های بازرسی برای پایه های پل، نیم پایه ها یا پایه های جناحی و

فونداسیون ها…………………….

۴-۱-۴- تکنیک های بازرسی برای تجهیزات فرعی

۲-۴- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه

۱-۲-۴- کاربردهای GPR برای ارزیابیهای سطح پل (فنلاند)…………………………………

۲-۲-۴-آزمایش غیرمخرب پلهای بتونی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)………………………………..

۳-۲-۴- سیستم بازرسی خودکار برش RC (ژاپن)

۴-۲-۴- اندازه گیریهای سطح پل با استفاده از رادار محرک (سوئد)……………………………

۵-۲-۴- اندازه گیری بالقوه (سوئیس)…..

۳-۴- موضوعاتی در آینده…………….

۵- مثالی از تکنیک های تشخیص در مدیریت پل

۱-۵- تصویر و نقش کیفی ساختارها (فرانسه)

۲-۵- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)

۳-۵- تخمین زوائد پلهای راه (ژاپن)…..

۴-۵- تنگناها و موانع موقتی پلهای PC، Pst-Tensioned

5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)………………………….

۶- خلاصه و توصیه ها……………….

۷- فهرست نگاری…………………..

۸- ضمیمه………………………..

۱- مقدمه

در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه ۱۹۹۲ برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد.

سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در ۲۷ ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.

این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال انجام وظیفه از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفادهق رار بگیرند.

پرسشنامه های نظرسنجیدر میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هلند، کشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول۱-۱ نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.

۲- هدف و گستره نظرسنجی

ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یک سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یکی از بخشهای راه هستند که نیاز به بیشترین توجه دارند و ۳۰ درصد از سرمایه گذاریهای کلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها راههایی کلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیک راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیک راه بوده است که طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ صورت گرفته است (جدول ۲-۱). هرچند این رشد در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از کشورها، برای احداث راهها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.

طبق اطلاعات جمع آوری شده، طول اجزا شده در هر کشور متفاوت است. بنابراین به منظور مقایسه شرایط پلهای راه در میان کشورها، حتی الامکان از نقطه نظری برابر، این گستره با اطلاعات دقیق، بعنوان «راه اصلی» تعیین و تعریف شده است (به ضمیمه، جدول ۱ نگاه کنید).

(محل شکل ۱-۱ صفحه ۴)

- توزیع تعداد پلها بوسیله اطلاعات

- تعداد نسبی پلها

تاریخ احداث

اتریش     فنلاند          مجارستان          هلند

رومانی       دانمارک    فرانسه

ژاپن         نروژ           سوئد

از سوی دیگر، سرمایه گذاری در تعمیر و نگهداری پلهای از قبل ساخته شده، نیز حائز اهمیت می باشند. پلهایی که در دهه ۱۹۵۰ ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سی سال است که در حال حاضر وظیفه بوده اند و این امر نیاز به توجه بیشتری در رابطه با تعمیر ونگهداری پل موثر و امن را به منظور نگهداری و تداوم راههای تردد، می طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومی، لازم است که نگهداری موثری از پلهای موجود به منظور افزایش طول عمر آنها، بعمل آید.

از یک نقطه نظر واحد، شرایط موجود، امکان سرمایه گذاری نامحدود را نمی‌دهند و سرمایه گذاری در سیستم راه به موثرترین و کارآموزین روش، موضوعی مشترک برای کلیه کشورها می باشد. به همین ترتیب، لازم است که درک و شناخت رقیقی از شرایط حاضر و آتی پلها داشته باشیم و تصمیم گیریهای معقول و متقاعد کننده ای در رابطه با توزیع و تقسیم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداری راههای تردد و محیط زیست درمین توجه به شرایط موجود، داشته باشیم.

مقوله مدیریت پل اخیراً در پاسخ به این نیازها، مطرح شده است. کمیته C11 به این مقوله، بعنوان یک استراتژی برای مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه، به منظور تضمین ایمنی و توانایی استفاده از پلهای موجود به نحوی که در گزارش OECD تعریف شده بود، به خوبی واقف است.

فعالیت های خاص، موضوعات گسترده ای از این قبیل را در بر می گیرند:

-      تکمیل و روز آمد کردن موجودی پلهای در حال استفاده و اطلاعات مربوطه

-      تخمین های بودجه و توزیع های آن

-      برنامه ریزی بازرسی

-      آموزش و پرورش پرسنل بازرسی و تعمیر و نگهداری

-      تجهیزات و متدهای بازرسی

-      دسترسی به کلیه اطلاعات مربوط به پلها

-      تشخیص شرایط صحت و ایمنی

-      تعمیر و تقویت

-      برنامه تعویض و جایگزینی

-      کنترل ترافیک

کمیته C11 موضوع مدیریت پل را برگزید، به این دلیل که از نقطه نظر نیازهای فعلی در جاییکه مدیریت و نگهداری پل به منظور ایمنی راه و حفظ و نگهداری زیست محیطی، ضروری است، بسیار مهم است که یک سازمان بین المللی، تئوری مثبتی را در رابطه با متدهای کارآمد برای مدیریت پل، براساس تجربیات و مفاهیم انفرادی استفاده شده در کشورهای مختلف ارائه نماید.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق