آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

دانلود پروژه پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

فهرست مطالب

چکیده ۱۱
مقدمه ۱۳
فصل اول   کلیات
۱-۱-‌ هدف ۱۵
۱-۲- پیشینه تحقیق ۱۶
۱-۳- روش کار و تحقیق ۱۶
فصل دوم   شرحی مختصر بر گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان
۲-۱- موقعیت جغرافیایی ۱۸
۲-۲- راههای دسترسی ۱۸
۲-۳- آب و هوا ۱۸
۲-۴- ژئومورفولوژی ۲۰
۲-۵- تحقیقات و مطالعات گذشته ۲۰
۲-۶- کلیاتی در مورد گارنت ۲۱
۱-۲-۶- مشخصات زمین شناسی و کانی شناسی گرونا ۲۱
۲-۲-۶- کانی شناسی ۲۲
۳-۲-۶- مشخصات انواع گروناها ۲۲
۱- پیروپ ۲۴
۲- رودولیت ۲۴
۳- آلماندن ۲۴
۴- اسپسارتیت ۲۴
۵- اوواروویت ۲۴
۶- گروسولاریت ۲۵
۷- آندرادیت ۲۶
۸- دمانتوئید ۲۶
۴-۲-۶- کاربرد و بررسی اقتصادی ۲۷
۱- موارد استفاده گارنت ۲۷
الف ) ساینده‌های پوششی ۲۷
ب) تصفیه آب ۲۹
ج) کاغذ و پارچه ساینده ۲۹
د) سند بلاست ۳۰
ی) واترجت ۳۰
ن) چاههای نفت ۳۱
۲- ویژگی‌های مورد نیاز جهت کاربرد گارنت در صنایع مختلف ۳۱
۵-۲-۶ – تولید داخلی و کاربرد ۳۳
۶-۲-۶- منابع و ذخایر جهانی گروناها ۳۸
۶-۲-۷ – موارد جایگزین ۳۹
۸-۲-۸ – میزان روند تولید گارنت در ایران و جهان ۴۰
۸-۱-۲-۶- ذخایر و پتانسیلهای عمده گارنت درایران ۴۳
۸-۲-۲-۶- وضعیت تولید گارنت در ایران ۴۳
۹-۲-۶- موارد مصرف ۴۳
۱۰-۲-۶- قیمت‌های انواع گرونا ۴۵
۱۱-۲-۶- تجارت خارجی ۴۵
۱۲-۲-۶- بررسی جهانی ۴۶
۱۳-۲-۶ – دیدگاه آینده ۴۶
فصل سوم   زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
۳-۱- زمین شناسی پیرامون کانسار ۵۰
۳-۲- شرح نقشه زمین شناسی ۰۰۰/۱۰ ۱۵۱
۳-۲-۱- شرح نقشه ۵۱
۳-۲-۲- دگرسانی ۶۰
۳-۳- شرح نقشه زمین شناسی ۱ ۲۰۰۰ محدوده‌ی موردمطالعه ۶۵
۳-۳-۱- سرآغاز ۶۵
۳-۳-۲- شرح نقشه ۲۰۰۰/۱     ۶۵
۳-۳-۳ بلوک‌های گارنت‌دار ۷۵
بلوک یکم (B-I)75
بلوک دوم (B-II)76
بلوک سوم (B-III)77
بلوک چهارم (B-IV)79
فصل چهارم   معرفی واحدهای کانی سازی شده در اسکارن در محدوده‌ی مورد مطالعه در مطالعات ۰۰۰/۱۰ ۱
سرآغاز ۸۲
۴-۱ – پیمایش یکم ۸۲
۴-۲- پیمایش دوم ۸۳
۴-۳- پیمایش سوم ۸۴
۴-۴- پیمایش چهارم ۸۴
۴-۵- پیمایش پنجم ۸۵
۴-۶- پیمایش ششم ۸۶
۴-۷- پیمایش هفتم ۸۷
۴- ۸- پیمایش هشتم ۸۷
۴-۹- پیمایش نهم ۸۷
۴-۱۰- نتیجه و بحث ۸۸
۴-۱-۱۰- واحد اسکارن یکم ۸۸
۴-۲-۱۰- واحد اسکارن دوم (‌اولویت اول بهره‌برداری ) ۸۸
۴-۳-۱۰- واحداسکارن سوم (‌اولویت سوم در بهره‌برداری ) ۸۹
۴-۴-۱۰- واحد اسکارن چهارم (‌اولویت دوم در بهره برداری ) ۹۰
۴-۱۱- محاسبات ذخیره ۹۰
۴-۱-۱۱- ذخیره واحد گروناتیتی دوم ،‌ اولویت یکم ۹۱
۴-۲-۱۱- ذخیره واحد گروناتیتی سوم ، اولویت دوم ۹۱
فصل پنجم بررسی‌های نتایج مطالعات سنگ شناسی و کانی‌شناسی درمحدود‌ه‌ی مورد مطالعه
۵-۱- بررسی‌های کانی شناسی ۹۳
۵-۲- بررسی‌های سنگ شناسی ۹۵
نمونه‌های شماره kb-103 P95
نمونه‌های شماره kb-104 P95
نمونه‌های شماره kb-105 P96
نمونه‌های شماره kb-106 P98
نمونه‌های شماره kb-107 P98
نمونه‌های شماره kb-108 P98
نمونه‌های شماره kb-112 P100
نمونه‌های شماره kb-113 P100
نمونه‌های شماره kb-136 P100
نمونه‌های شماره kb-137 P101
نمونه‌های شماره kb-146 P101
نمونه‌های شماره kb-148 P103
نمونه‌های شماره kb-152 P103
نمونه‌های شماره kb-153 P105
نمونه‌های شماره kb-202 P105
نمونه‌های شماره kb-201 P105
فصل ششم   شرح نقشه زمین شناسی ۵۰۰/۱منطقه گارنت‌دار
۶-۱- سرآغاز ۱۰۸
۶-۲- شرح واحدها و حفریات انجام شده ۱۰۸
بلوک یکم B1112
بلوک دوم B2112
بلوک سوم B3 112
بلوک چهارم B4 113
بلوک پنجم B5113
بلوک ششم B6 113
بلوک هفتم B7113
بلوک هشتم B8117
بلوک نهم B9119
بلوک دهم B10119
بلوک یازدهم B11121
بلوک دوازدهم B12121
بلوک سیزدهم B13122
بلوک چهارم B14124
بلوک پانزدهم B15 126
6-3- نتیجه‌گیری ۱۲۶
۶-۴- شیوه تخمین ذخیره ۱۲۷
فصل هفتم   فرآوری و کاربرد آندرادیت در صنعت
۷-۱- مقدمه ۱۳۴
۷-۲- فرآوری ۱۳۴
۷-۳- کاربرد آندرادیت در صنعت ۱۳۵
فصل هشتم شرح مختصری از معادن « گارنت کوه گبری رفسنجان » و « گارنت ده سلم نهبندان » جهت مقایسه با معدن « گارنت باغ زندان »
۸-۱ – خلاصه‌ای از مشخصات معدن کوه گبری رفسنجان ۱۳۸
۸-۲- موقعیت جغرافیایی معدن کوه گبری ۱۳۹
۸-۳- وضعیت راههای ارتباطی ۱۳۹
۸-۴- اسکارن کوه گبری ۱۴۱
۸-۵ نوع گارنت کوه گبری ۱۴۱
۸-۶- ژنژ گارنت کوه گبری ۱۴۲
۸-۷- نتایج حاصل از مطالعه اسکارن کوه گبری ۱۴۲
خلاصه ای از مشخصات معدن گارنت ده سلم ۱۴۴
۸-۸ – موقعیت جغرافیایی ۱۴۴
۸-۹- زمین شناسی ۱۴۶
۸-۱۰ – نوع گارنت معدن ده سلم ۱۴۶
۸-۱۱- شیست‌های گارنت‌دار و ذخیره معدن گارنت ده سلم ۱۴۷
فصل نهم   نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری ۱۵۰
پیشنهادات ۱۵۴
منابع و مأخذ ۱۵۶
فهرست منابع فارسی ۱۵۶
فهرست منابع لاتین ۱۵۸
چکیده انگلیسی ۱۶۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق