آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه چگونه ICT یادگیری را غنی تر می سازد ؟

دانلود پروژه چگونه ICT یادگیری را غنی تر می سازد ؟

چگونه ICT یاد گیری را غنی تر می سازد ؟

فهرست مطالب

مقدمه. ۲
تدریس برای فردا ۲
« تغییر نقش معلم در کلاس درس ». ۳
ارتباطات.. ۳
غنی سازی یاد گیری.. ۵
نقش ICT چیست؟. ۶
آموزش برای فردا ۷
برگه ی مرور و باز بینی فعالیت.. ۱۵
سطوح یاددهی – یاد گیری مبتنی فناوری.. ۱۷
استاندارد های ارزیابی آموزش مبتنی بر فناوری.. ۲۳
هشت راز طراحی کلاس… ۳۴
مراحل نوشتن طرح درس.. ۳۷
مقدمه: ۳۷
از محاسن طرح درس می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۳۸
مراحل نوشتن طرح درس روزانه: ۳۸
۱- مشخصات کلی: ۳۸
۳- وسایل آموزشی: ۳۹
۴- روشهای تدریس: ۴۰
۵- قبل از شروع درس: ۴۰
۶- ارزشیابی تشخیصی: ۴۱
۷- آماده سازی: ۴۱
۸- ارائه ی درس: ۴۲
۹- فعالیتهای تکمیلی: ۴۲
۱۰- ارزشیابی تکوینی: ۴۳

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق