آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی تولید ترانس

دانلود پروژه کارآفرینی تولید ترانس

فهرست مطالب

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول : کلیات

الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………… ۵

ب: تعریف و تشریح موضوع تحقیق………………………………………………………….. ۷

ج : اهداف پروژه………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : جمع آوری مقدماتی اطلاعات ( پیشینه طرح )

۱-تاریخچه تولید ترانس در ایران ……………………………………………………………. ۱۱

۲- تاریخچه طرح ………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل سوم : برنامه عملیاتی

الف : تهیه و تبدیل مواد اولیه ………………………………………………………………. ۱۵

ب : خدمات شرکت ………………………………………………………………………… ۲۴

ج : روشهای بازار یابی و تبلیغات ………………………………………………………… ۲۶

فصل چهارم : نیروی انسانی

الف : نمونه برنامه زمانبتدی برای یک سال کاری ……………………………………… ۲۸

ب : چارت تشکیلاتی …………………………………………………………………….. ۲۹

ج : سایت پلان طرح ……………………………………………………………………….. ۳۰

فصل پنجم : منابع مالی

الف : ضوابط جواز تاسیس و گذفتن مجوز ……………………………………………… ۳۲

ب : توجیه اقتصادی طرح : ……………………………………………………………….. ۳۷

ترازنامه …………………………………………………………………………………….. ۶۰

تراز آزمایشی ……………………………………………………………………………… ۶۱

صورت سود و زیان ………………………………………………………………………… ۶۲

صرتحساب سرمایه……………………………………………………………………….. ۶۴

فهرست منابع …………………………………………………………………………….. ۶۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق