آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات شناخت طرح
مقدمه ای بر کارآفرینی ۱
نیازسنجی از وضع بازار ۳
بازاریابی شرکت بهپاک ۴
کلیات تاریخچه شرکت ۹
سرمایه شرکت و تعمیرات آن ۱۰
اعضاء هیئت مدیره ۱۱
اساسنامه شرکت بهپاک ۱۲
نام ، موضوع ، مدت و … ۱۲
تغییرات در سرمایه شرکت ۱۶
مجامع عمومی ۱۹
هیئت مدیره ۲۶
بازرس ۳۶
حسابهای شرکت ۳۸
انحلال و تصفیه ۴۰
فصل دوم : بررسی فنی طرح
محل اجرای طرح ۴۲
هزینه های سرمایه گذاری ۴۳
سرمایه در گردش ۴۹
برنامه تولید و برآورد هزینه های تولید ۵۰
فصل سوم : بازار و بازاریابی
مدیریت و بازاریابی ۵۶
سیستم بازار ۶۰
عناصر محیط بازاریابی ۶۱
روش های رقابتی ۶۲
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ۶۳
تجزیه و تحلیل و ارزیابی سرمایه گذاریها ۶۴
برنامه ریزی استراتژیک واحدها ۶۵
فرآیند بازاریابی ۶۶

فصل چهارم : بررسی اقتصادی طرح
سویا ۶۷
عنوان صفحه
تاریخچه ۶۷
ارزش تغذیه ای سویا ۶۸
خواص تابعی سویا ۷۴
علت پذیرش پایین برای مصرف سویا ۷۷
پروتئین سویا در صنایع غذایی ۷۸
روش مصرف سویا ۷۹
نمودارها ۸۰
فصل پنجم : بررسی مالی طرح
نسبت های مالی ۸۲
نسبت های نقدینگی ۸۲
نسبت های فعالیت ۸۲
نسبت های سودآوری ۸۳
فصل ششم : راه اندازی کارخانه
امور اداری ۸۴
آموزش ضمن خدمت ۸۵
امور مالی ۸۶
کلیاتی در مورد کارکنان شرکت بهپاک ۸۷
چارت سازمانی کارکنان ۸۹
عملکرد و فعالیت ۹۰
فعالیت بخش روغنکشی ۹۱
فعالیت بخش تولید آرد و پروتئین ۹۳
فعالیت بخش پنبه پاک کنی ۹۳
خرید ۹۴
خط تولید ۹۵
نمودارهای مربوط به عملکرد کارخانه ۹۶
منابع و مآخذ ۹۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق