آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

فهرست مطالب :
مقدمه ۱
فصل اول
۱-۱ خواسته های پروژه ۲
۱-۲ موقعیت سردخانه ۲
۱-۳ فرضیات ۳
۱-۴ تنوع محصولات ۴
۱-۵ پالت ها ۵
۱-۶ صفحات عایق ها ۶
۱-۷ محاسبه ضریب حرارتی (u)
فصل دوم : محاسبه بار برودتی اتاقها
۲-۱ نمونه محاسبه اتاق سیب ۷
۲-۱-۱ بار حرارتی انتقالی
۲-۱-۲ بار حرارتی نفوذ هوا ۸
۲-۱-۳ بار حرارتی محصول
۲-۱-۴ بار تنفسی ۹
۲-۱-۵ بار حرارتی افراد ۹
۲-۱-۶ بار روشنایی ۹
۲-۱-۷ بار موتورهای برقی
۲-۱-۸ تعیین اوپراتور ۹
۲-۱-۹ بار حراتی پیش سرد کن ۹
۳-۱-۱۰ مدل اوپراتور ۱۰
۲-۱-۱۱ بار حرارتی راهروها ۱۰
۲-۱-۱۲ ظرفیت سرمایی جدید ۱۱
۲-۲ محاسبه بار حرارتی اتاق نگهداری گوشت گاو ۱۱
۲-۲-۱ بار حرارتی ناشی از تعویض هوا ۱۲
۲-۲-۲ ظرفیت سرمایی جدید با احتساب فن ها ۱۲
۲-۲-۳ بار حراتی محصول ۱۲
۲-۲-۴ بار نفوذ هوا ۱۳
۲-۲-۵ مدل اوپراتور ۱۳
۲-۲-۶ ظرفیت سرمایی جدید ۱۳
۲-۳ نمونه محاسبه و بی اوپراتور
۲-۴ خواص نقاط ۱۴
۲-۵ حجم کنترل فلاش تانک ۱۴
۲-۶ انتخاب اوپراتور ۱۵
۲-۷ ظرفیت سرمایی جدید ۱۶
جداول محاسباتی برای تمام اتاق ها
اتاق گوشت گاو ۱۷
اتاق گوشت گوسفند ۱۸
اتاق نگهداری سبزی ۱۹
اتاق نگهداری هلو ۲۰
اتاق نگهداری سیب ۲۱
اتاق نگهداری خیار ۲۲
اتاق نگهداری پرتقال ۱/۲۲
انجماد سریع گاو ۲۳
انجماد سریع مرغ ۲۴
انجماد سریع گوسفند ۲۵
نگهداری پیش سرد کن ۲۶
فصل سوم : نقشه ها ؛ پالت ها ؛ پلان اتاق ها ؛ نمودار P-H و …

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق