آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

دانلود پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول :طرح تحقیق
موضوع تحقیق الف
معرفی مدارس شبانه روزی د
خود اتکایی مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه روزی ه
فصل دوم:تاریخچه قارچ
قارچ یک غذای ارزشمند ۱
تاریخ ۵
فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی ۱۲
پرورش قارچ صدفی ۱۳
فضای مورد نیاز ۱۳
محیط ونحوه کشت قارچ صدفی ۱۴
بذر زنی ۱۴
کنترل –دماونور قارچ صدفی ۱۵
آبیاری-میزان تولید ۱۵
کشت در قفسه یا تاقچه ۱۸
کشت در بطری ۱۸
کشت روی کنده درخت ۱۹
عوامل مهم در کشت قارچ ۱۹
اسپان ۲۱
انواع محیط کشت ۲۱
انواع بستر کشت ۲۳
شراط محیطی مختلف برای انواع قارچ ۲۵
شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ ۲۷
کیت قارچ ۳۱
روش نگهداری از قارچ صدفی ۳۲
مشکلات احتمالی در پرورش قارچ ۳۳
فصل چهارم:ارزش اقتصادی تولید قارچ ۳۷
اهداف طرح وسیستم مدیریت در قارچ طلایی ۳۸
کشت-فضاومحیط کاشت قارچ ۴۰
بذر زنی ۴۲
کنترل ودما ۴۳
هزینه های تولیدی قارچ صدفی ۴۴
کشت قارچ دکمه ای ۴۷
فازهای کمپوست سازی ۴۷
پنجه دوانی-برداشت-نظافت سالن ۴۸
براورد هزینه های تولید قارچ دکمه ای ۴۹
پیش بینی میزان تولید ۵۲
فصل پنجم:پرورش قارچ در منزل ۵۴
فصل کاشت ۵۵
اطاق پرورش کاشت ۵۵
نحوه اسکلت بندی ۵۸
چکیده ی تحقیق ۶۷
منابع ومآخذ ۷۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق