آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه کارکردهای بیمه در ایران

دانلود پروژه کارکردهای بیمه در ایران

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه کارکردهای بیمه در ایران :
کارکردهای بیمه در ایران
فهرست مطالب
مقدمه ۱
واژه بیمه ۲
تاریخچه پیدایش و گسترش بیمه ۳
مفهوم خطر در بیمه ۱۰
تکنیک بیمه و تعریف فنی آن ۱۱
ارکان اصلی عقد بیمه ۱۱
انواع بیمه ۱۴
بخش بندی انواع بیمه ۱۶
انواع بیمه های اموال ۱۷
بیمه مسئولیت مدنی ۳۱
انواع بیمه های مسئولیت مدنی ۳۳
بیمه اشخاص ۴۴
بیمه اتکائی ۵۹
انواع بیمه اتکائی ۶۰
نقش بیمه ۶۲
نتیجه ۶۳
فهرست منابع ۶۷
مقدمه
پیدایش نهاد بیمه و تحول و گسترش چشمگیر آن در جهان و از جمله در ایران ، مسئله‌ای است که در این تحقیق بحث و بررسی خواهد شد . ولی از آنجا که در این نوشتار ، کوشش ما بر این است که پدیده‌ی بیمه را مورد بررسی قرار دهیم ، ناگزیریم نخست مطالبی درمورد واژه بیمه ، اندیشه های بیمه در سده های مختلف ، خطر ، قانون بیمه ، بیمه گر و بیمه گذار عرضه بداریم. پس از این مقدمه چینی و زمینه سازی ضروری به بحث و بررسی رشته های گوناگون بیمه ، ارکان اصلی عقد بیمه و انواع بیمه های اتکائی و در پایان به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق