آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو

دانلود پروژه کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو

کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو

فهرست مطالب

کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو ۲
تقدیر و تشکر : ۳
چکیده : ۷
فصـل اول ۸
احتراق در موتورهای بنزینی ۸
۱-۱- مقدمه : ۲
۱-۲- موتورهای احتراق جرقه ای یا سیکل اتو : ۲
مرحله قدرت : ۵
۱-۳- فرآیند احتراق در موتورهای شمع دار : ۷
۱-۴- عوامل نامطلوب در احتراق : ۹
۱-۴-۲- اشتعال زود هنگام : ۱۱
۱-۴-۳- ضربه : ۱۲
۱-۵- پارامترهای مهم در طراحی موتور : ۱۳
۱-۵-۲- شکل محفظة احتراق : ۱۵
شکل ۱-۵- نمودار زمان بندی سوپاپها [۱] ۱۸
شکل ۱-۶- تقویت مکش سیلندر توسط هندسه مانیفولد ورودی [۱] ۲۰
۱-۵-۵- غشابندی سوخت : ۲۱
۱-۵-۶- دیگر پارامترها : ۲۳
فصـل دوم ۲
شکل گیری مخلوط ۲
۲-۱- مقدمه : ۲۵
۲-۲- غلظت مخلوط و عملکرد آن : ۲۵
۲-۳- تأثیر غلظت مخلوط بر روی آلاینده های خروجی : ۲۸
۲-۴- نسبت هوا و سوخت در شرایط مختلف : ۳۰
۲-۵- تطابق با شرایط کاری خاص : ۳۲
استارت در هوای سرد : ۳۲
۲-۶- سیستمهای ترکیب سوخت و هوا : ۳۵
- سیستم های انژکتوری الکترونیکی : ۳۷
۲-۷- حالات پاشش سوخت : ۳۷
۳-۷-۲- پاشش ترتیبی : ۳۸
۲-۸- مزایای سیستم های انژکتوری : ۳۹
بهبود عملکرد موتور : ۴۰
قابلیت شتابگیری سریع : ۴۱
آلودگی خروجی کمتر : ۴۲
فصـل سوم ۲۵
انواع سنسور ها و عملگرها ۲۵
۳-۱- مقدمه : ۴۴
۳-۲- ساختار کلی سیستمهای سوخت رسانی انژکتوری: ۴۴
۳-۳- انواع سنسورهای جمع آوری اطلاعات موتور : ۴۶
سنسور جریان هوا : ۴۶
اندازه گیری جرم هوا : ۴۸
جرم سنج هوا با سیم – داغ : ۴۹
جرم سنج هوا با فیلم داغ : ۵۱
سنسور فشار مانیفولد ورودی : ۵۱
سنسور دریچة گاز : ۵۳
شکل ۳-۷- سنسور دریچة گاز [۳] ۵۵
۳-۳-۳- سنسور اکسیژن : ۵۷
سنسور اکسیژن گرم شونده : ۵۹
۳-۴- سرعت موتور وموقعیت میل لنگ : ۵۹
۳-۴-۱- حسگر موقعیت میل لنگ : ۶۰
محاسبه موقعیت قرارگیری میل لنگ : ۶۲
محاسبة سرعت موتور توسط سیگنال سرعت موتور : ۶۲
وضعیت میل سوپاپ : ۶۳
سیگنال سنسور هال : ۶۴
محاسبه موقعیت میل سوپاپ : ۶۴
۳-۵- سیستم سوخت رسانی : ۶۵
شکل ۳-۱۴- انواع پمپهای بنزین [۴] ۶۶
طراحی سیستم : ۶۷
متغیرهای طراحی : ۶۸
پمپهای جابجایی مثبت : ۶۸
شکل ۳-۱۵- طرز عملکرد انواع پمپ ها [۳] ۶۹
پمپ های پره ای : ۶۹
انژکتور تغذیه شونده از بالا : ۷۶
انژکتور تغذیه شونده از پایین : ۷۶
۳-۶ – سنسور کوبش : ۷۹
۳-۷- مدار جرقه زنی ولتاژ بالا : ۸۱
طراحی واصول کارکرد : ۸۲
تولید ولتاژ بالا : ۸۳
تقسیم چرخشی ولتاژ : ۸۵
- سیستم کویلهای تک جرقه ای : ۸۶
- سیستم کویلهای دو جرقه ای : ۸۶
کابلهای ولتاژ بالا : ۸۷
مقاومتهای پارازیت گیر : ۸۷
نتیجه گیری : ۹۰
پیشنهادات : ۹۱
منابع و مآخذ : ۹۲
What Is a Turbocharger? ۹۳
Basics ۹۳
Turbos on High ۹۴
How It Works ۹۵
مقدمه : ۹۷
توربو شارژر چیست ؟ ۹۷
اساس کار : ۹۸
توربوشارژرها در دور بالای موتور : ۹۸
توربوشارژر چگونه کار می کند ؟ ۹۹
چکیده :

تا نیمه قرن بیستم تعداد موتورهای احتراق داخلی ( IC ) در جهان به قدری کم بود که آلودگی ناشی از این موتورها قابل تحمل بود. با رشد جمعیت جهان و افزایش تعداد نیروگاهها و تعداد رو به افزایش خودروهای سواری هوا به حدی آلوده گشت ، که دیگر این آلودگی قابل قبول نبود . در دهه ۱۹۴۰ برای اولین بار آلودگی هوا در ناحیه لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیا به عنوان یک مشکل مطرح شد . در دهة ۱۹۶۰ استانداردهای محدودیت آلاینده ها در کالیفرنیا به اجرا در آمد ، در دهه های بعد استاندارد محدودیت آلاینده ها در بقیه ایالات متحده اروپا و ژاپن نیز اجرا شد . با ساخت موتورهایی با کارآیی بهتر در مصرف سوخت و با استفاده از تصفیه گازهای خروجی ، آلاینده های هیدروکربنی ، منواکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن به ازای هر خودرو در طی دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به میزان حدود ۹۵ % کاهش یافت و سرب که یکی از آلوده کننده های اصلی هواست و به عنوان افزودنی سوخت به کار می رفت در طی دهه ۱۹۸۰ از رده خارج شد هر چند مصرف سوخت در موتور یک خودرو نسبت به دهه ۱۹۷۰ به نصف کاهش یافته ، اما افزایش تعداد خودروها باعث شد کاهش کلی در مصرف سوخت ایجاد نگردد .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق