آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کار‏آفرینی نان

دانلود پروژه کار‏آفرینی نان

فهرست مطالب

فصل اول : ۳

هدف کلی : ۳

هدف جزیی : ۳

ضرورت تحقیق : ۴

۱)مقدمه : ۵

مشخصات طرح و تاریخچه ۷

مشخصات سهامداران دبیران سر مایه : ۱۰

برنامة تولیدات : ۱۱

مشخصات فنی ماشین آلات : ۱۲

فصل سوم : ۱۵

تعریف : ۱۵

ویژگی فیزیکی نان فانتزی : ۱۵

برآورد مواد اولیه : ۱۷

مواد اولیه : ۱۸

۲ ) آب : ۱۹

۳ ) نمک طعام : ۲۰

نقش نمک طعام ۲۱

۴ ) شکر و مواد شیرین کننده : ۲۱

۵ ) مواد چربی : ۲۱

۶ ) شیر خشک : ۲۲

۷ ) مواد تورم دهنده : ۲۲

۸ ) مواد پخت مخلوط : ۲۲

۹ – مالت.. ۲۳

مراحل تولید نان : ۲۴

خمیر مایع و تاثیر آن بر روی طبغ نان : ۲۷

نقش مخمر در خمیر : ۲۷

۱ پوک نمودن بیولوژیکی ( غیر مستقیم ) ۳۲

۲ پوک کردن فیزیکی : ۳۲

۳ پوک کردن شیمیایی : ۳۲

د ) تحمیر خمیر ( ورآمدن ) ۳۲

ه ) توزیع و تقسیم خمیر ( چانه گیری ) ۳۳

و ) تخمیر نهایی : ۳۵

ی ) پخت : ۳۶

تشخیص زمان اتمام پخت : ۳۸

فصل چهارم . ۳۸

ضایعات در نان : ۳۸

۴-۱-ضایعات موجود در رابطه با گندم : ۳۹

۴-۲-ضایعات موجود هنگام تهیة نان و علل ایجاد آنها : ۴۰

۴-۳- ضایعات ناشی از روش پخت : ۴۲

۴-۴- ضایعات موجود در هنگام عرضة نان به مشتری و مصرف کننده آن : ۴۲

۱۰‌ ) نتیجه گیری : ۴۳

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق