آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه کنترل بیولوژیک آفت

دانلود پروژه کنترل بیولوژیک آفت

کنترل بیولوژیک آفت
فهرست مطالب
کنترل بیولوژیک افت ۱
مقدمه : ۱
تاریخچه علم بیولوژیک : ۲
تعریف کنترل بیولوژیک : ۲
مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی افات (IPM) : 3
اهداف مبارزه بیولوژیک : ۴
حشرات : ۴
روشهای کلی کنترل بیولوژیک : ۵
حفاظت : ۵
معرفی ( ورود ) دشمنان طبیعی جدید : ۷
انبوه سازی ( افزون سازی ) : ۸
حشرات پارازیتوئید : ۹
گروه های اصلی پارازیتوئیدها : ۱۰
دوبالان : ۱۰
Tachinidae : 11
مرفولوژی : ۱۴
روش های متفاوت الودگی میزبان توسط مگس های Tachinidae 20
بیولوژی : ۲۱
معرفی چندین گونه از مگس های پارازیتوئید مهم خانواده Tachinidae : 22
چرخه زندگی : ۲۴
کارامدی نسبی پارازیتیسم مگسهای T.pennipes 26
3) Ormia deplete 29
معرفی مگس های پارازیتوئید سن گندم و جو در ایران : ۳۸
گونه های شناسایی شده مگسهای پارازیتوئید گندم و جو در ایران : ۳۹
مناطق انتشار و اهمیت نسبی مگسهای پارازیتوئید درنقاط مختلف کشور ۵۳
منابع : ۵۶
مقدمه :
تاریخچه علم بیولوژیک :
کنترل بیولوژیک افت در ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد . این تلاش ها ادامه داشته و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرار گرفته است .
تعریف کنترل بیولوژیک :
کنترل بیولوژیک یعنی استفاده از پارازیتوئیدها ، پرداتورها ، پاتوژن ها ، انتاگونیست ها و یا میکروارگانیسم های رقیب برای کاهش جمعیت یک افت ، به طوری که افت فراوانی کمتری داشته باشد و خساراتی کمتر از انچه ممکن می بود وارد سازد .
کنترل بیولوژیک ممکن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذیرد و یا نتیجه عملی یک نیروی طبیعی خودجوش باشد . کنترل بیولوژیک ممکن است برای پایین اوردن جمعیت افت مزارع یا جنگل ها و یا برای تعدیل ناهماهنگی های به وجود امده در اثر ورود یک عامل جدید به محیطی طبیعی صورت پذیرد .
البته همه روش های غیرشیمیایی ، کنترل بیولوژیکی محسوب نمی شوند . اصلاح نژاد گیاهان ، مبارزه زراعی و کاربرد مواد شیمیایی علامتی اگر با قصد تاثیرگذاری بر افت به کار رود ، کنترل بیولوژیک نیست . این موارد زمانی کنترل بیولوژیک محسوب می گردند که با هدف حمایت از دشمنان طبیعی به کار گرفته شوند. برای مثال اصلاح نژاد گیاهان به صورتی که برای افات مسموم کننده بوده و یا به طریق دیگری موجب کاهش جمعیت افات گردد ، مبارزه بیولوژیک نیست . اما اگر این اصلاح با هدف به وجود اوردن شرایطی بهتر برای زندگی و بقای پارازیتوئیدها یا پرداتورها و فراهم شدن شرایط برای میزبان یابی و حمله به افات باشد ، مبارزه بیولوژیکی به شمار می رود .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق