آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن :
کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن
فهرست مطالب
* برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها ۱
* انواع سیستم های خنک کن۲
* عاملهای موثر در طرح برجهای خنک کن تر۲
* انواع برجهای خنک کن تر۳
* موارد استفاده از برجهای خنک کن تر۴
* برجهای خنک کن تر (سیستم OVF) نیروگاه طوس۴
* شرایط طراحی برجهای خنک کن تر نیروگاه۴
* قطعات مختلف بکار رفته در برجهای خنک کن تر۷
* سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه ۸
* میزان درین برج (Blow Down) در زمان بهره برداری۹
* بهره برداری در شرایط نرمال (OVF)10
* پروسس شیمیایی بر روی آب برجهای خنک کن۱۱
* ضریب تغلیظ در سیستمهای خنک کننده گردشی باز۱۱
* تاریخچه استفاده از مواد شیمیایی در سیستمهای خنک کننده۱۴
* بهره برداری اولیه از برجهای خنک کننده نیروگاه (OVF) شرایط شیمیایی۱۶
* علل خوردگی کولرهای سیستم (OVF) نیروگاه طوس۲۰
* کنترل میکرواگارنیسمها در سیستم برجهای خنک کننده بازبرگشتی۲۰
* مشکلاتایجاد شده در سیستمهای برجهای خنک کننده بوسیله باکتریها۲۲
* Modification برجهای خنک کن نیروگاه طوس۲۴
* محلولهای ضد رسوب و خوردگی و متفرق کننده ها۲۵
* تعمیرات و راه اندازی شیمیایی۲۷
* کاربرد کلر در پالایش بیولوژیکی۲۸
* غلظت گاز کلر و تاثیر آن بر روی افراد ۳۰
* کلراتور۳۵
* اجکتور و سیکل آب محرک۳۶
* بازدارنده های خوردگی ۳۷
* عوامل موثر در بازدارندگی۳۸
* مکانیزم بازدارنده های خوردگی۴۳
* پلی فسفاتها۴۴
* Fielf Testing 46
* سیستم کوپن گذاری در برجهای خنک کن تر نیروگاه ۴۷
* روشهای بیان سرعت خوردگی۵۰
* دستورالعمل ساخت محلولهای لازم جهت تست کوپن های برجهای خنک کن۵۱
* عکس های خوردگی در برجهای خنک کن ۵۴
* منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق