آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف

دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف

فهرست مطالب :

مقدمه
فصل اول : تاریخچه شرکت محصولات کاغذی لطیف
تاریخچه
مشخصات ماشین کاغذ
انبار های شرکت

فصل دوم : سیستم کنترل انبار (نظام نظارت بر انبار)
کارت کنترل کالا
انواع کاردکس
کارت حساب انبار
دفتر راهنمایی اقلام انبار

فصل سوم : فرمهای مورد نیاز در نظام تدارکات
تعریف
فرمهای اصلی در نظام تدارکات
رسید انبار
حواله انبار
درخواست کالا یا درخواست جنس از انبار
درخواست خرید خدمت
سفارش خرید

فصل چهارم : طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار
تعریف ماهیت نظام اطلاعاتی انبار
نتایج حاصله از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی برای انبار وظایف اطلاعاتی انباردار
وظایف اطلاعاتی انباردار
جریان کلی گردش عملیات در سیستم نظام تدارکات

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی
موجودی چیست
هدف و فواید نظارت بر موجودی

فصل ششم : کنترل موجودی
هزینه نگهداری کالا در انبار( inventory Holiding cost)
هزینه سفارش کالا یا موجودی( Inventory ordering cost)
) inventory shortage costهزینه ناشی از کمبود کال (ا
)lead timeزمان انتظا(ر
ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی safty stock
حداکثر موجودی
نقطه سفارش

فصل هفتم : انواع سیستم کنترل موجودی
در کنترل موجودی انبار ABC آنالیز
Economic order quantity EoQ

فصل هشتم: تاثیر مستقیم کنترل موجودی
تاثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکتها
آیا انبار کالای شما تحت کنترل است؟
صورتهای مواد
سیاستهای دریافت
ATP وضعیت
تغییرات مهندسی
گزارش ضایعات
زمان دریافت کالا
سیستم مکان یاب انبار
موجودی کالا یک دارایی نیست
گردش موجودی کالا

فهرست منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق