آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اجتماعی و جامعه شناسی » دانلود پروژه کودکان بدون سرپرست

دانلود پروژه کودکان بدون سرپرست

فهرست مطالب
مقدمه
پروپوزال : بیان مسئله و ضرورت آن
اهداف پروژه
مبانی نظری عام طرح
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
۱-۱ بی سرپرستی ، عوامل و تبعات .
فصل دوم : پدیده بی سرپرستی در جهان
۲-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۲ نمونه های خارجی
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران
۳-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۳-۲ نمونه های موجود در ایران
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضا برای کودکان
قوانین و ضوابط شیر خوارگاه ها
بستر طراحی
مبانی نظری عام پروژه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذموضوع مورد پیشنهاد خانه ای برای کودکان بدون سرپرست است . بی سرپرستی بیشتر از آنکه یک مشکل فردی باشد مشکلی اجتماعی است . امروزه در سرتاسر دنیا با افزایش تعداد کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست روبه رو هستیم این روند رو به رشد دلایل زیادی از جمله جنگ ، فقر ، افزایش فساد و فحشا ، اعتیاد و … دارد .
بر اساس آمار سال جاری سرپرستی ۱۷ هزار و ۴۰۷ کودک بر عهده سازمان بهزیستی است که از این تعداد ۵/۱۴% به دلیل فوت والدین ۲۰% به دلیل صلاحیت نداشتن والدین ۵/۱۳% به دلیل جدایی والدین و ۱۶% کودکان به دلیل رها شدن بی سرپرست شده اند.

فهرست منابع و مأخذ :
۱- ایپکچی ، محمد حسن ، مطالعه و ارزیابی دو شیوه سرپرستی شبه خانواده و شبانه روزی مستقل در تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
۲- بابایی ، ناصر ودیگران ، نگرشی بر پدیده بی سرپرستی و مشکلات فرزندان دور از خانواده ، چاپخانه سازمان بهزیستی کشور ۱۳۶۹٫
۳- بررسی وضعیت روانی –رفتاری فرزندان شبانه روزیهای سازمان بهزیستی استان تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
۴- رابلیو ، پ و ماسگریو ، جامعه شناسی تعلیم و تربیت ، ترجمه ناهید فخرایی.
۵- راوندی ، مرتضی ، تاریخ اجتماعی ایران ، جلد اول .
۶- راوندی ، مرتضی ، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا .
۷- ساختهای خویشاوندی در ایران .
۲۲- Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, a Pattern Language, New York, Oxford University Press, 1977.
23- Allen, Marjory (Baroness), Planning For Play, London, Thames and Hudson, 1975.
24- Architecture Today, no.5, 1998.
25- Architecture For Changing World, The Agha Khan Award For Architecture

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق