آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه گیربکس اتوماتیک خودرو

دانلود پروژه گیربکس اتوماتیک خودرو

دانلود مقاله گیربکس اتوماتیک خودرو

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
۱-۱-تاریخچه پیدایش گیربکس اتوماتیک
۱-۲-۱- انواع گیربکس
۲-۲-۱- اورداریو چیست؟
۳-۲-۱- ارزش یک اوردرایو
۱-۳-۱- گیربکس اتوماتیک
۲-۳-۱- اجزای اصلی گیربکس‌های اتوماتیک
فصل دوم
۱-۲-کوپلینگ هیدرولیکی و مبدل گشتاور
۲-۲-تاریخچه کوپلینگ هبدرولیکی و مبدل گشتاور
۱-۳-۲- کوپلینگ هیدرولیکی
۲-۳-۲- ساختمان و اساس ار کوپلینگ هیدرولیکی
۳-۳-۲- نسبت سرعت
۴-۳-۲- یک گریپ فروت فلزی (A Metalic Grapefruit)
5-3-2- کارکرد کوپلینگ هیدرولیکی (Fluid Cupling Operation)
1-4-2- مبدل گشتاور  (Torque Converter)
2-4-2- ساختمان مبدل گشتاور (Torque Converter Constructio)
3-4-2- استاتور (انعکاس کننده)    Stator (reactor)
4-4-2- لزوم استاتور
۵-۲- مبدل گشتاور چند عضوی Multi – Element Torque Converters
6-2- مبدلهای اولیه
۷-۲- کلاچ یک طرفه  (one – way clut ch)
1-8-2- کارکرد مبدل گشتاور Torque Converter Operation
2-8-2-حالت افزایش گشتاور  Torque multiplication phase
3-8-2- قانون نیوتن
۴-۸-۲- حالت کوپلینگ  Coupling phase
5-8-2- سرعت استال  Stall Speed
1-9-2- ظرفیت مبدل
۲-۹-۲- مبدلهای با ظرفیت متغیر
۱-۱۰-۲- قفل مبدل گشتاور
۲-۱۰-۲- مبدلهای با قفل هیدرولیکی
۳-۱۰-۲- کنترل کلاچ هیدرولیکی مبدل
۴-۱۰-۲- قفل مبدل گریز از مرکز
۱۱-۲- خلاصه
فصل سوم
۱-۳- مجموعه چرخدنده‌های سیاره‌ای در گیربکس‌ها
۲-۳- مجموعه چرخدنده‌های خورشیدی یا سیاره‌ای
۳-۳- تعاریف
۱-۴-۳- قوانین طرز کار دنده‌های خورشیدی
۲-۴-۳- قانون خلاص
۴-۴-۳-قانون اوردرایو
۵-۴-۳- قانون حرکت مستقیم
۶-۴-۳- قانون دنده عقب
فصل چهارم
۱-۴- سیستم های خورشیدی در گیربکس‌های اتوماتیک
۱-۲-۴- سیستم خورشیدی گیربکس سه سرعته تورک فلایت کرایسر
۲-۲-۴- علایم ویژه راه اندازی
۱-۳-۴-مسیر قدرت در دنده‌های خورشیدی
۲-۳-۴- خلاص
۳-۳-۴- دنده یک
۴-۳-۴- دنده دو
۵-۳-۴- دنده مستقیم یا دنده ۳
۶-۳-۴- دنده یک دستی (۱)
۷-۳-۴- دنده عقب
۸-۳-۴- پارک
فصل پنجم
۱-۵-ابزار و وسایل اجرائی
۱-۲-۵- باندهای گیربکس
۲-۲-۵- طراحی باند
۱-۳-۵- سروهای هیدرولیکی
۲-۳-۵- نیروی سرو
۳-۳-۵- مکانیزم‌های سرو
۴-۳-۵- تنظیم مکانیزم سرو
۵-۳-۵- میله‌ها و ستونهای سرو
۱-۴-۵- انباره‌های هیدرولیکی
۲-۴-۵- انباره‌های نوع پیستونی مستقل
۳-۴-۵- انباره های نوع پیستونی یکپارچه
۴-۴-۵- انباره‌های نوع سوپاپی
۱-۵-۵- کلاچهای هیدرولیکی چند دیسکی
۲-۵-۵- کلاچهای نگهدارنده
۳-۵-۵- کلاچهای گرداننده
۴-۵-۵- عملکرد کلاچ
۵-۵-۵-دریچه تخلیه و ساچمه تنظیم کلاچ
۶-۵-۵- انواع فنرهای کلاچ
۷-۵-۵- فنر دیافراگمی
۸-۵-۵- نحوه عملکرد کنترل کلاچ
۹-۵-۵-نیروی متغیر درگیری کلاچ
۶-۵-کلاچهای یک طرفه
۱-۷-۵- کاربرد ابزار و وسایل اجرائی
۲-۷-۵- گیربکس دو سرعته ساده – نوع اول
۳-۷-۵- گیربکس دو سرعته ساده – نوع دوم
۸-۵- ترمز موتوری
فصل ششم
۱-۶- سیستم‌های هیدرولیکی گیربکس‌های اتوماتیک
۲-۶-پمپ های هیدرولیکی
۳-۶- سوپاپهای هیدرولیکی
۴-۶- سیستم تهیه فشار
۵-۶- سیستم سوپاپ دریچه گاز
۶-۶- سیستم سوپاپ تعدیل خلائی
۷-۶- سیستم سوپاپ گاورنر
۸-۶- سوپاپ کنترل دستی
۹-۶- وضعیت های خلاص و پارک
۱۰-۶-وضعیت حرکت D در دنده یک خودکار
۱۱-۶-وضعیت خودکار حرکت D در حالت دنده مستقیم
۱۲-۶-گیربکس اتوماتیک سه سرعته (نمونه)
۱۳-۶- بدنه سوپاپ
۱۴-۶- خلاصه
فصل هفتم
۱-۷-انتخاب یک نمونه گیربکس اتوماتیک
۲-۷- ابزارهای اجرایی به کار رفته
۳-۷-نسبت دنده ها
۱-۴-۷- جریان قدرت در دنده یک دستی و دنده یک اتوماتیک (DI)
2-4-7- جریان قدرت در دنده ۲ اتوماتیک (D2)
3-4-7- جریان قدرت در دنده عقب
۱-۵-۷- چرخدنده های مارپیچ
۲-۵-۷- نسبت بین قطرهای چرخدنده‌ها
۶-۷- پیش فرض‌های لازم برای شروع طراحی
۷-۷- طراحی محور گیربکس
۸-۷- یاتاقان لغزشی
۹-۷- طراحی چرخدنده رینگی جلو
۱۰-۷-طراحی چرخدنده‌های اقماری
۱۱-۷-طراحی چرخدنده خورشیدی
 (این پروژه فاقد عکس می باشد)

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق