آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

دانلود کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری
فهرست صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران ۳
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق ۴
گفتار دوم : بررسی آماری ۵
۱٫ مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی ۵
۲٫ مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد ۵
۳٫ مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم ۶
۴٫ مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار ۷
۵٫ مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری ۷
۶٫ مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری ۸
۷٫ مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی ۸
گفتار سوم : نتایج بررسی ۹
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه ۱۰
گفتار اول : تعاریف ۱۱
۱٫ مبحث اول : عوامل اجتماعی ۱۱
۲٫ مبحث دوم : طبقه اقتصادی ۱۱
۳٫ مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان ۱۲
بند اول ۱۲
بند دوم ۱۲
۴٫ مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان ۱۲
۵٫ مبحث پنجم : عوامل روان شناختی ۱۳
۶٫ مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری ۱۴
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه ۱۷
گفتار اول : سطوح پیشگیری ۱۸
۱٫ مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم ۱۸
۲٫ مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا ۱۹
۳٫ مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر ۱۹
گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری ۱۹
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا ۲۰
۱٫ استراتژی های خانواده گرا ۲۰
جدول۱- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری ۲۱
۲٫ استراتژی جامعه گرا ۲۲
جدول ۲ – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان ۲۲
۳٫ استراتژی های پایشی ۲۲
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری ۲۳
۱٫ بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده ۲۳
۲٫ بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان ۲۵
۳٫ بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند ۲۶
نتایج تحقیق ۲۷
پی نویس ها ۲۸
منابع ۲۹

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق