آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود کارتحقیقی حفاری غیر مجاز

دانلود کارتحقیقی حفاری غیر مجاز

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱ طرح مساله
۱-۲ هدف و انگیزه ی پژوهش
۱-۳ اهمیت موضوع
۱-۴ سوالات پژوهش
۱-۵- فرضیات پژوهش
۱-۶- محدودیتها و مشکلات پژوهش
۱-۷- روش پژوهش
۱-۸-ساماندهی پروهش
فصل دوم : موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث
۲-۱-موقعیت جغرافیایی
۲-۲ موقعیت تاریخی
۲-۳-سابقه تاریخی بحث
۲-۳-۱-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز
۲-۳-۲-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
فصل سوم : مفاهیم
۳-۱- اموال فرهنگی
فصل چهارم : سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت
۴-۱-سیاست جنایی ایران
۴-۲-جرم انگاری
۴-۳-پاسخ های کیفری و غیر کیفری
۴-۳-۱- پاسخ های کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
۴-۳-۲- پاسخ غیر کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
فصل پنجم : وضعیت در جیرفت
۵-۱-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی کشور
فصل ششم : انواع جرایم ارتکابی
۶-۱-جرم حفاری غیر مجاز
۶-۲-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
۶-۳-مشارکت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی
فصل هفتم : شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی
۷-۱-شیوه برخورد مراجع انتظامی
۷-۲ شیوه برخورد مراجع قضایی
فصل هشتم بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار
۸-۱ یافته ها ونتایج
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق