آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت
بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت
بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد اینجانب دراین دوره
بیولوژی شرکت
هر امور تشکیل شده از
۱ – مدیریت امور
۲ – معاونت امور
۳ – واحد بهره ورداری
۴ – واحد طرح و نظارت
۵ – امور مشترکین
۶ – اتفاقات
۷ – امور مالی و حسابداری
۸ – امور پرسنلی
۹ – امور نقلیه
۱۰ – کارپردازی
۱۱ – بایگانی
۱۲ – نگهبانی
کارمندان این شرکت به ۳ دسته تقسیم می شوند .
۱)کارمندان استخدامی
۲)کارمندان قراردادی
۳)کارمندان پیمانکاری
بخش دوم
شرح سیستم حسابداری شرکت توزیع برق ۲
یکی از با اهمیت ترین و پر کارترین قسمتهای شرکت بخش حسابداری می باشد که تشکیل شده است از :
۱ )مدیر امور مالی۲)حسابدارمسئول ۳)حسابدار تا سیسات۴)حسابداردرامد ۵)مسئول انبار
انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق ۲
حسابداری عمومی
حسابداری خرید
حسابداری قراردادها
حسابداری تاسیسات(پروژه ها)
حسابداری مدیریت
حسابداری انبار
حسابداری مشترکین
بودجه و اعتبارات
حسابداری عمومی
حسابداری خرید
حسابداری قرار دادها
حسابداری انبار
حسابداری مدیریت
حسابداری مشترکین ( درآمد )
قسمت های مختلف یک بخش از نرم افزار شرکت برق
سند
ایجاد سند ، ویرایش سند ، ثبت دایم سند ، مشاهده و چاپ سند ، اسناد خالی ، …..
جداول
بخش سوم
فهرست کارهایی انجام داده طی دوره
سند زدن
بایگانی اسناد
تنظیم سندهای انتظامی
تنظیم قراردادهای پیمانکاری
صدور چک
نوشتن نامه به دارایی در مورد چکهای ارسالی
کشیدن جداول حسابها به اکسل و رسم نمودار
سند زدن
در مورد کارپرداز ۲ ثبت به صورت دایم است
۱_ بابت واگذاری تنخواه گردان اقای
۲_ بابت برگشت از تنخواه گردان اقای
بایگانی اسناد
مقدمه :
این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق ۲ به مدت ۲۴۰ ساعت گذرانده ام.
این گزارش در سه قسمت تهیه وتنظیم شده است.واشاره ایست به انچه دراین دوره فرا گرفته ام.
بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت .
بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت .
بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد اینجانب دراین دوره .
بیولوژی شرکت:
شرکت توزیع برق یکی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد .شرکت برق استان خراسان از یک قسمت ستادی وهفت امور تشکیل شده است .این هفت امور که از نوع شرکتهای خدماتی می باشند زیر نظربخش ستادی کارمی کنند .مدیران هر امور توسط بخش ستادی انتخاب شده وزیر نظر ان شر کت کار می کنند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق