آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : معرفی واحدهای تولید

فرآورده های تزریقی تغذیه ای و الکترولیت ۴

واحد آبسازی ·························· ۴

واحد ساخت محلول ······················ ۴

واحد پْرکنی ( Filling )

واحد سترون سازی ( Strilization )

واحد بسته بندی ······················· ۵

فصل دوم : تکنولوژی ماشین های مدیتال (Clear – Flex )

1 – معرفی تکنولوژی Clear – Flex :

۱ – ۱ – اطلاعات عمومی ·············· ۷

۱- ۲ – المانهای مربوط بهG.M.P و هماهنگی آن با تکنولوژی Clear – Flex ۷

۲ – قسمت های مختلف ماشین :

۲ -۱- شماتیک اپراتوری············· ۸

۲-۲- قسمت بوبین فیلم ············ ۹

۲-۳- شستشوی فیلم ··············· ۱۰

۲-۴- خشک کن فیلم ················· ۱۱

۲-۵- تا کردن فیلم ············· ۱۱

۲-۶- قسمت ولو ···················· ۱۲

۲ -۷- جوش ولو التراسونیک ········ ۱۲

۲-۸- سیستم پْرکن ················· ۱۵

۲-۹- سیستم کشش فیلم و جوش ······· ۱۶

۲-۱۰- قسمت جوش و دوخت افقی ········· ۱۶

۲-۱۱- سیستم جهت تحت کشش قرار دادن فیلم ۱۶

۲-۱۲- متعلقات جانبی ··············· ۱۷

۲-۱۳- راهنمای حفاظت ایمنی اپراتورها ۱۷

فصل سوم : تکنولوژی ماشین های پْرکن بطری (SYFPAC)

سیکل اتوماتیک دستگاه ··············· ۱۹

تشریح اساس عملکرد دستگاه Syfpac ···· ۱۹

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق