آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در بانک رفاه

دانلود گزارش کارآموزی در بانک رفاه

تاریخچة بانکداری در ایران …………….. ۲

تاریخچة بانک رفاه کارگران …………….. ۳

معرفی بانک رفاه کارگران ………………. ۳

بانک استقراضی ایران ………………….. ۵

چارت سازمانی ………………………… ۶

موقعیت و آدرس بانک …………………… ۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه ……….. ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا………………… ۷

مبلغ تسهیلات …………………………. ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات …………………. ۸

نرخ تسهیلات ………………………….. ۹

وثایق ………………………………. ۹

نحوة اعطای تسهیلات……………………. ۱۰

اعمال نظارت بانک ……………………. ۱۰

ارائة مدارک مربوط به صادرات انجام شده….. ۱۰

بازپرداخت ………………………….. ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا……………….. ۱۲

مبلغ تسهیلات ………………………… ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات ………………… ۱۳

نرخ تسهیلاتی پرداختی …………………. ۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات …….. ۱۳

نحوة اعطای تسهیلات……………………. ۱۴

اعمال نظارت بانک…………………….. ۱۴

بازپرداخت ………………………….. ۱۴

تسهیلات ارزی…………………………. ۱۵

نوع تسهیلات………………………….. ۱۵

سقف فردی تسهیلات……………………… ۱۵

کارمزد تعهد…………………………. ۱۶

نرخ سود تسهیلات ……………………… ۱۶

دورة بازپرداخت ……………………… ۱۶

عقد قرارداد وثایق……………………. ۱۶

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه…….. ۱۷

انواع سپرده های بانکی………………… ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز……………… ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی……………… ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه …………….. ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری ………………… ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ۲۲

حساب جاری دومنظوره ………………….. ۲۲

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار……….. ۲۳

حساب سپردة سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی … ۲۳

حساب سپردة کوتاه مدت ویژه ……………. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت……….. ۲۴

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ….. ۲۴

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ۲۴

انواع تسهیلات بانک رفاه ………………. ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه …………………. ۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری ………. ۳۶

حسابرسی ……………………………. ۳۶

انواع حسابرسان………………………. ۳۷

وظایف سازمان حسابرسی ………………… ۳۸

حسابداری دولتی………………………. ۳۹

خصوصیات حسابداری دولتی ………………. ۳۹

اصول کلی حسابداری دولتی ……………… ۴۰

حسابداری بودجه ……………………… ۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک …………… ۴۳

مسئول بودجه در بانک …………………. ۴۴

حسابداری مالی ………………………. ۴۴

حسابداری مدیریت …………………….. ۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده …………… ۵۰

هزینه ها …………………………… ۵۱

حسابهای انتظامی …………………….. ۵۳

تنخواه گردان ……………………….. ۵۴

سپرده ……………………………… ۵۵

حساب بستانکاران …………………….. ۵۶

حواله (عهدة شعبه ها)…………………. ۵۷

سرمایه …………………………….. ۵۸

دارائی جاری ………………………… ۵۸

دارائی ثابت ………………………… ۵۸

نقطة سر به سر ………………………. ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام ……….. ۶۱

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……. ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری …… ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ……… ۷۴

ثبت عملیات مربوط به سپرده ……………. ۷۶

بستن حساب سپرده …………………….. ۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ……… ۷۸

بستن حسابها در پایان سال …………….. ۸۰

حسابهای سنواتی ……………………… ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری ……… ۸۲

پیشنهادات و انتقادات ………………… ۸۵

فرمها

پیوستها

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق