آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مکاترونیک ژاو

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مکاترونیک ژاو

عنوان صفحه

مقدمه ای در ارتباط با مراحل انجام کارآموزی …………………………………………… ۱

مشخصات مکانی ………………………………………………………………………………………. ۱

توانائیها و سوابق کاری …………………………………………………………………………….. ۱

مشخصات پرسنلی ……………………………………………………………………………………. ۲

سطح علمی و فنی کارگاه یا شرکت …………………………………………………………….. ۲

فعالیت های انجام شده در محل به دانشجو …………………………………………………. ۳

محاسبات انجام شده ومطالب تئوری ………………………………………………………….. ۵

مشاهدات و پیشنهادات وبیان نقاط قوت و ضعف محل ………………………………… ۶

میزان مفید بود کارآموزی …………………………………………………………………………. ۸

مقدمه ای در ارتباط با مراحل انجام کار آموزی مشخصات مکانی : نام شرکت مکاترونیک ژاو

امکانات : امکانات موجود در شرکت با توجه به ظرفیت شرکت و سطح علمی و فنی پرسنل و محدودیت مکانی تقریباً مناسب بود با توجه به سفارشاتی که از کارگاهها یا شرکت ها و یا کارخانه ها به آنجا می شد آنها وسیله مورد نیاز خود را در رابطه با ساخت آن دستگاهها موجود داشته و یا حتی الامکان تهیه می کردند که بستگی به سفارش مورد نیاز داشت که اگر وسایل مرتبط با ساخت آن دستگاه فراهم نبود آن امکانات را برای ساخت آن دستگاه سفارش شده فراهم می کردند.

توانائیها : توانائیهای اعضای شرکت هریک در جای خود قابل ارزیابی بود و هریک دارای تواناییهایی بود که هم سعی در ساخت دستگاه سفارش شده از سوی شرکت یا کارگاه و یا کارخانه مورد نظر را داشتند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق