آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند :

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………

انواع محصولات تولیدی شرکت کاشی و سرامیک الوند……………………………………………………

نوبت کاری…………………………………………………………………………………………………………………

نمودار تشکیلات و پرسنل سازمانی(شکل۱-۱)………………………………………………………………..

تشکیلات تشکیلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه ای…………………………………………………

لیست اقلام موجود در مرگز بهداشت کارخانه(جدول۱-۱)………………………………………………..

لیست دارو های موجود در مرکز بهداشت کارخانه(۱-۲)…………………………………………………..

لیست تعداد افراد شاغل در کارخانه(۱-۳)……………………………………………………………………….

مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………….

پیوست(۱)-یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی دیواری……………………………………………..

پیوست(۲) -یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی کف…………………………………………………

توزین…………………………………………………………………………………………………………………………

شکل توزین(شکل ۱-۲)……………………………………………………………………………………………….

تهیه دو غاب……………………………………………………………………………………………………………….

شکل تهیه دو غاب(۱-۳)……………………………………………………………………………………………..

اسپری………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل اسپری(۱-۴)………………………………………………………………………………………………………

واحدپرس…………………………………………………………………………………………………………………..

واحد پرس کاشی کف………………………………………………………………………………………………….

لعاب زنی کاشی کف……………………………………………………………………………………………………

حمل و نقل و بارگیری(loading)………………………………………………………………………………..

کوره………………………………………………………………………………………………………………………….

Sort و بسته بندی ……………………………………………………………………………………………………

واحد پرس کاشی دیواری…………………………………………………………………………………………….

درجه بندی کاشی ها(شکل ۱-۵)………………………………………………………………………………….

تهیه لعاب…………………………………………………………………………………………………………………..

جدول دسته بندی مشاغل موجود در کارخانه و شتاسایی عوامل زیان آور

ایستگاه های کاری (جدول۱-۴)………………………………………………………………………………….

تهسیلات رفاهی………………………………………………………………………………………………………..

جدول( ۱-۵) تعداد توالت ها……………………………………………………………………………………..

جدول(۱-۶)تعداد دستشویی ها…………………………………………………………………………………..

فصل دوم

۲-۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند ………………………………………………………………………..

۲-۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………… ………………

۲-۱-۲ ، ۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند ……………………………………………….. ………………

جدول ۲-۱،لیست مواد اولیه واحد تهیه بدنه ……………………………………………………………….

جدول۲-۲، لیست رنگ های مورد استفاده در لعاب …………………………………………………..

جدول۲-۳، لیس مواد شیمییایی مورد استفاده در آزمایشگاه …………………………… …………….

جدول۲-۴، لیست مواد اولیه لعاب………………………………………………………………… ………….

جدول ۲-۵، لیست مواد اولیه چاپ…………………………………………………………………………….

۲-۱-۳، سم شناسی عوامل زیان آور شیمییایی مهم فرایند ……………………………………………

کربنات سدیم دو سود سبک
تیتانیوم(Ti)
هیدروکسید پتاسیم(KOH)

بررسی برچسب گذاری و وجود برگه یMSDS مواد ………………………………………………….

روش نمونه برداری از سیلیس کریستالین …………………………………………………………………..

۲-۱-۴، نمونه برداری گرد و غبار کلی در شرکت ………………………………………………………..

۲-۱-۵ نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………….. …….

۲-۲ عوامل فیزیکی زیان آور فزایند…………………………………………………………………………….

۲-۲-۱، روشنایی در محیط کار ………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱-۱، مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱-۲،تاثیرنور در دید………………………………………………………………………………………….

جدول۲-۲-۱، شدت روشنایی در سطح کار برای فعالیت های گوناگون …………………………

۲-۲-۲، ایستگاه ها و شدت های روشنایی اندازه گیری شده …………………………………………

شکل ۲-۲-۱، ایستگاه بندی برای سنجش نور ……………………………………………………………

نتیجه گیری نور سنجی انبار محصول شماره ی ………………………………………………………

شکل۲-۲-۲، سورت و بسته بندی …………………………………………………………………………….

جدول۲-۲-۳، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی براق در بخش سورت ……………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول۲-۲-۴، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی مات در بخش سورت …..

۲-۲-۲، صدا در محیط ……………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۱، مقدمه …………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۲،اثرات سوء سر و صدا بر روی کارگران ………………………………………………………

۲-۲-۲-۳، کنترل سر و صدا ……………………………………………………………………………………..

شکل۲-۲-۲-۱، پلان صدا سنجی، بخش بالمیل های تهیه بدنه………………………………………..

جدول۲-۲-۲-۱-،شماره ی ایستگاه های و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش بالمیل های تهیه بدنه……………………………………………………………………………………………………………………

شکل۲-۲-۲-۲-، پلان صداسنجی، بخش پرس دیواری…………………………………………………..

جدول۲-۲-۲-۲-، شماره ی ایستگاه ها و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش پرس دیواری

شکل۲-۲-۲-۳-، پلان بخش سورت و بسته بندی دیواری ……………………………………………..

شکل ۲-۲-۲-۳-، شماره ی ایستگاه هاو تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش سورت و بسته بندی دیواری………………………………………………………………………………………………………………

شکل ۲-۲-۲-۴-، پلان صدا سنجی پرس کف………………………………………………………………..

جدول۲-۲-۲-۴-، شماره ی ایستگاه وتراز های شدت صوت بخش پرس کف…………………..

۲-۲-۲-۵-، پلان صدا سنجی پرس citi ر……………………………………………………………………..

جدول۲-۲-۲-۵-، شماره ی ایستگاه و تراز های شدت اندازه گیزی شده بخش پرس citi….

۲-۲-۳، ارتعاش در محیط کار ر…………………………………………………………………………………….

۲-۲-۳-۱، منابع ارتعاش در کارخانه و تدابیر کنترلی انجام شده برای آنها……………………………

۲-۲-۴، استرس های حرارتی در محیط کار…………………………………………………………………….

۲-۲-۴-۱، مقدمه…………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۴-۲، کمیته های انداز ه گیری شرایط هوایی محیط کار……………………………………………..

جدول۲-۲-۴-۱،انداز های حد آستانه جاز رویارویی با گرما بر پایه ی دمای ترگوی سان……..

جدول۲-۲-۴-۲، اندازه گیری انجام شده در مکان های مختلف شرکت……………………………….

۲-۲-۴-۳، مقایسه اندازه گیریهای آنجام شده با استانداردWBGT………………………………………

۲-۳ عوامل ارگونومیکی محیط کار ……………………………………………………………………………….

۲-۳-۱، مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..

جدول۲-۳-۱، لیست های کاری و عوامل ارگونومیکی……………………………………………………..

۲-۳-۲، ارزیابی سریع اندام های فوقانی بدن(RULA)………………………………………………………

شکل۲-۳-۱،بررسی ارگونومیکی کاچیلانزا……………………………………………………………………..

شکل۲-۳-۲، بررسی ارگونومیکی شارژر………………………………………………………………………..

فصل سوم

۳-۱، ایمنی حریق ……………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۱، حفاظت در برابر آتش سوزی و انفجارات ………………………………………………………….

۳-۱-۲، تقسیم بندی آتش……………………………………………………………………………………………..

۳-۱-۳، انواع خاموش کننده ها………………………………………………………………………………………

۳-۱-۴، حریق های اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر کارخانه ی الوند(۱)…..

جدول۳-۱-۱، لیست تمهیدات اطفاء حریق و انواع حریق های احتمالی داده شده در پست های کار مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………

شکل۳-۱-۱، تجزیه و تحلیل درخت خطا در قسمت درایر عمودی……………………………………..

۳-۱-۵، پیشنهاد و نظرات………………………………………………………………………………………………..

۳-۲، ایمنی برق……………………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۱، مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

۳-۲-۲، برای جلوگیری از برق گرفتگی افراد در هنگام کار باید چه مواردی رعایت شود………..

۳-۲-۳، ایمنی برق در کارخانه الوند(۱) …………………………………………………………………………..

۳-۳، ایمنی ماشین آلات…………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۱، مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

جدول۳-۳-۱، ایمنی ماشین آلات خط تهیه بدنه(قسمت توزین) ………………………………………….

۳-۳-۲، ایمنی دستگاه پرس کف و دیوار……………………………………………………………………………

جدول۳-۳-۲، ایمنی ماشین آلات بخش فنی……………………………………………………………………….

۳-۴، ایمنی جرثقیل………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۱، مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………

۳-۴-۲تعریف جرثقیل…………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۳، اصول ایمنی مربوط به این خطرات………………………………………………………………………..

۳-۴-۴،نکات عمومی در مورد ایمنی جرثقیل……………………………………………………………………..

۳-۴-۵،نکات ایمنی در نصب و نگهداری…………………………………………………………………………..

۳-۴-۶، جرثقیل های موجود در کارخانه الوند (۱) ……………………………………………………………

۳-۵، ایمنی جوشکاری……………………………………………………………………………………………………

۳-۵-۱، مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………

۳-۵-۲، خطرات جوشکاری…………………………………………………………………………………………….

۳-۶، ایمنی دیگ بخار(بویلر)و سیلندر های تحت فشار……………………………………………………….

۳-۶-۱،انواع ظروف تحت فشار……………………………………………………………………………………….

۳-۶-۲، تعاریف…………………………………………………………………………………………………………….

۳-۶-۳، آیین نامه های حفاظتی مولد بخار ودیگ های اب گرم……………………………………………

۳-۶-۳-۱، سوپاپ اطمینان……………………………………………………………………………………………..

۳-۶-۳-۲، لوله های منبع آب پرکن مولد بخار………………………………………………………………….

۳-۶-۳-۳، فشار آب……………………………………………………………………………………………………..

۳-۶-۳-۴، آبنمای شیشه ای……………………………………………………………………………………………

۳-۶-۳-۵، دستگاه های خود کار آبرسانی و قطع سوخت………………………………………………….

۳-۶-۴، ظروف تحت فشار موجود در کارخانه الوند(۱)…………………………………………………….

۳-۷، ایمنی کار با مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………

۳-۷-۱، سیلیکات زیر کانیوم……………………………………………………………………………………………

۳-۷-۲، باریوم کربنات……………………………………………………………………………………………………

۳-۷-۳،هیدروکلریک اسید……………………………………………………………… ……………………………..

۳-۷-۴، چسبCMC …………………………………………………………………………………………………….

۳-۸، تجهیزات حفاظت فردی………………………………………………………………………………………….

۳-۸-۱، مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

جدول۳-۸-۱، وسایل حفاظت فردی واحد تولید………………………………………………………………

جدول۳-۸-۲، وسایل حفاظت فردی واحد برق و تایسسات……………………………………………….

جدول۳-۸-۳، وسایل حفاظت فردی واحد آزمایشات و کنترل کیفی……………………………………..

جدول۳-۸-۴، وسایل حفاظت فردی واحد فنی…………………………………………………………………..

۳-۸-۲، برگزاری کلاس های آموزشی در کارخانه ی الوند(۱) ……………………………………………..

۳-۸-۳، سطح آگاهی کارگران از علت استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارخانه ی الوند(۱)

فصل پنجم

۵-۱، تشکیلات مرکز بهداشت………………………………………………………………………………………….

۵-۱-۱، خانه ی بهداشت روستا………………………………………………………………………………………..

۵-۱-۲، مرکز بهداشتی شهر و روستا…………………………………………………………………………………

۵-۱-۳، مرکز بهداشت شهرستان……………………………………………………………………………………….

۵-۱-۴، مرکز بهداشت استان…………………………………………………………………………………………….

۵-۱-۵، وزارت خانه……………………………………………………………………………………………………….

۵-۱-۶، طرح پایش………………………………………………………………………………………………………….

۵-۱-۷،طرح اصناف…………………………………………………………………………………………………………

۵-۱-۸،مرکز بهداشت شهرستان البرز………………………………………………………………………………….

۵-۲، اداره ی کار………………………………………………………………………………………………………………

۵-۲-۱، جایگاه سازمانی اداره ی کار و امور اجتماعی استان قزوین…………………………………………

۵-۲-۲، اداره ی بازرسی کار………………………………………………………………………………………………

۵-۲-۳، اداره ی روابط کار………………………………………………………………………………………………..

۵-۲-۴، کاریابی غیر دولتی………………………………………………………………………………………………..

۵-۲-۵، اداره ی امور اجتماعی…………………………………………………………………………………………..

۵-۲-۶، خانه های بهداشت کارگری…………………………………………………………………………………..

۵-۲-۷، تشکل های کارگری و کارفرمایی……………………………………………………………………………

فصل ششم

منابع و ضمائم………………………………………………………………………………………………………………….

۶-۱، منابع………………………………………………………………………………………………………………………

۶-۲، پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..

۶-۲-۱، پیوست(۱)، نمونه برداری……………………………………………………………………………………..

۶-۲-۲،پیوست (۲)،MSDS………………………………………………………………………………………………

۶-۲-۳،پیوست (۳)، مرکزبهداشت……………………………………………………………………………………..

۶-۲-۴،پیوست (۴)، اداره کار……………………………………………………………………………………………

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق