آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت

دانلود گزارش کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت

فهرست مطالب

بخش اول : بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی …. ۱

- سیر تاریخی تحولات علم نگهداشت و تعمیرات…………………………. ۲

- انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات…………………………………….. ۵

- معرفی ویژگی های نرم افـزار مدیریــت نگهـــداری پیشگیـــرانــه و شرکت ارائه دهنده ………….. ۹

- معرفی شرکت های ارائه دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه ……… ۱۴

- نگهداری تجهیزات پزشکی ، تدابیر ، تسهیلات ، تجهیزات………..…… ۱۷

- کالیبراسیون و اهداف آن ………………………………………………………… ۲۰

- تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون …………………… ۲۲

- شیوه اجرای کالیبراسیون …………………………………..………………….. ۲۳

- فنون کالیبراسیون…………………………………………………………………… ۲۵

- برچسب های کالیبراسیون…………………………………………………….. ۲۸

- آزمایشگاه کالیبراسیون و تجهیزات پایه آن ……………………..…………… ۳۰

- نظرات مسئولین وکارشناسان در زمینه آداب نگهداری تجهیزات پزشکی…………….… ۳۲

- جمع بندی و پیشنهادات………………………………………………………… ۵۵

بخش دوم : آشنایی با سیستم بیمارستان و شناسنامه های تجهیزات پزشکی…….. ۵۷

-تاریخچه بیمارستان های ۲۲ بهمن و آریا …………………….……………… ۵۸

- ساختار و چارت بیمارستان……………………………………………………….. ۶۰

- شرح وظایف کارشناس مسئول مدیریت نگهداشت……………..………… ۶۲

-مدیریت تجهیزات پزشکی…………………………………………………………… ۶۳

- سیستم سنتی مدیریت تجهیزات پزشکی…………………..……………… ۶۳

- سیستم مدرن مدیریت تجهیزات پزشکی……………………………….……. ۶۵

- اهم فعالیت های گروه مدیریت تجهیزات پزشکی……………………….….. ۶۵

- شناسنامه گازومتری……………………………………………………………….. ۷۱

- شناسنامه میکروسکوپ……………………………………………….………….. ۷۷

- شناسنامه سانتریفوژ……………………………………………………………….. ۸۳

بخش سوم : کالیبراسیون ………………………………………….……………… ۸۹

- کالیبراسیون PH متر………………………………………………….……………… ۹۰

- کالیبراسیون سانتریفوژ……………………………..……………………….……… ۹۱

-کالیبراسیون ترازوی حساس……………………………………………………….. ۹۶

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۹۹

-پیش نویس ضوابط مدیریت نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی

-سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ( PMq )

منابع ……………………………………………………………………………………. ۱۰۰

مقدمه :

لزوم توجه به مسائل حفاظت فنی از دستگاهها و برقراری سیستم منظمی که با مدیریتی متشکل ، به امور نگهداری دارایی های فیزیکی ( شامل ماشین آلات تولیدی ، تجهیزات تاسیسات و ساختمان ها و . . . ) رسیدگی نماید هم اکنون در جهان صنعتی به حد کافی احساس می شود. در جهت بهبود بازدهی تولید و کارایی تجهیزات ، لازم است فعالیت های مدیریت فنی ( تروتکنولوژی ) در مراحل طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و بهره برداری در سیستم های صنعتی به عنوان یک بخش اساسی و بنیانی مورد مطالعه قرار گیرند.

به عنوان نمونه در دهه سال های ۱۹۶۰ بر اساس تخمین های گروه مهندسین نگهداری و تعمیرات « کشور انگلستان » ، هزینه های سالیانه نگهداری و تعمیرات در کارخانه های تولید ماشین آلات ، بالغ بر سه میلیون پوند بوده ، و این مبلغ بیش از جمع هزینه های صرف شده در سال جهت تامین بهداشت ملی برای آن کشور بوده است.

طبق مطالعات انجام شده ، از کل گردش سالیانه سرمایه های کشور آلمان ۵ درصد آن به بحث نگهداشت اختصاص یافته است . شاید در نگاه اول نگهداشت هزینه هایی را به سیستم اعمال نماید ، اما با مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی معلوم گردید که این سرمایه گذاری منجر به کاهش ۳۰ درصد هزینه ها گردیده است.

اهمیت تجهیزات در سه بخش تشخیص ، مراقبت و درمان بیماران سبب شده است که بخش زیادی از بودجه مراکز درمانی به خرید تجهیزات پزشکی از داخل و عمدتاً خارج از کشور ، اختصاص یابد. به طوری که طبق تحقیقات انجام شده و اطلاعات بدست آمده می توان گفت تاکنون عددی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان دستگاه پزشکی ، آزمایشگاهی ، دندانپزشکی و بیمارستانی در کشور موجود می باشد.

متاسفانه با وجود صرف هزینه های سنگین تا کنون برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت تجهیزات پزشکی و خصوصاً نگهداری مناسب تجهیزات پزشکی به صورت اجرایی صورت نگرفته است . تا آنجا که حتی مراکز درمانی از میزان خسارت بعمل آمده به علت فقدان نگهداری صحیح تجهیزات پزشکی ، کمبود چک لیست ها و دستورالعمل های مناسب که منجر به استفاده نادرست ، و در نهایت تعمیرات غیر قابل پیش بینی ، مکرر و خواب دستگاه شده است ، اطلاع دقیق ندارند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق