آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد

دانلود گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد

- زمین

طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع در بخش ۸ ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی ۲۷۶ فرعی از ۱۴۲۵۹ که از قرار هر متر مربع ۱۴۰ هزار ریال برآورد شده است

۲- ساختمانها و محوطه سازی

۱-۲- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود ۳ متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود ۲۵۰۰ متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع ۵۰۰۰ ریال و ۲۰۰۰ متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۰ ریال جمهاً بمبلغ ۴۲۶ میلیون ریال کلاً انجام شده است

لازم بتوضیح است که از مجموع ۲۵۰/۲۱ متر مربع ساختمان بشرح فوق ۱۹۰/۱۶ متر مربع موجود و ۵۰۶۰ متر مربع در سال ساخت می باشد. ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود ۷ متر و دیوار آجرنما بندکشی شده و کف موزائیک و کانال کشی زمینی با دیواره سرامیکی می باشد

۳- ماشین آلات

۱-۳- ماشین آلات موجود

صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال)

۲-۳- ماشین آلات طرح نوسازی

با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرک و بموجب نامه شماره
۷/۹۳۲۶ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ اداره حقوقی بانک سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.

نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک ۲ راپیری

تعداد: ۴ دستگاه از قرار هر دستگاه ۹۴۷/۷۰۴ یورو

مبلغ کل گشایش اعتیار: ۸۱۹۷۸۸/۲ یورو

مبلغ پیش پرداخت: ۹۷۹/۲۸۱ یورو معادل -/۷۹۲/۲ میلیون ریال (۱۰ درصد)

مبلغ تسهیالت: ۸۰۹/۵۳۷/۲ یورو (۹۰ درصد)

سود مورد انتظار: ۵۰۳/۲۸۵ یورو (شامل ۳۸۰/۲۵ یورو سود قبل از تقسیط و ۱۲۳/۲۶۰ یورو سود دوران تقسیط)

مبلغ ثرارداد: ۳۱۲/۸۲۳/۲ یورو (معادل ۳۶۲/۲۹ میلیون ریال بنرخ روز هر یورو ۱۰۴۰۰ ریال)

مدت ساخت واحد: یکسال

مدت تنفس: شش ماه

دوران فروش افساطی: ۴ سال

با عنایت به اطلاعات مذکور هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات جدید بشرح زیر می باشد:

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق