آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما

دانلود گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما

فهرست مطالب

تاریخچه شرکت مشهد سرما ۱
- نحوه شکل گیری و تاریخچه تاسیس ۱
- آدرس کارخانه و فروشگاه ها ۱
- اهداف به همراه افتخارات شرکت ۲
- از جمله تولیدات شرکت ۲
پروسه تولید و ماشین آلات مورد استفاده ۳
- قسمت پروفیل ۳
- قسمت تو کاری ۱۲
- قسمت نصب موتور ۱۶
مواد و روشهای ساخت ۲۰
تحلیل فرآیندهای طراحی و تولید ۲۴
- خواهان طرح جدید ۲۴
- گروه های اجتماعی مرتبط با یخچال صنعتی ۲۵
- کلاس اجتماعی افراد مرتبط ۲۵
- تاثیرات محیط بر محصول ۲۶
- تاثیرات محصول بر محیط ۲۷
- نتیجه گیری ۲۷
- پروسه طراحی و تولید ۲۹
- پروسه استفاده ۲۹
- پروسه بعد از استفاده ۲۹
ساختمان یخچال ۳۰
گشتالت استیتیکی و سمبلیکی ۳۱
- نتیجه گیری ۳۱
منابع و ماخذ ۳۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق