آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی عمران جمع آوری شبکه آب و فاضلاب بوشهر

دانلود گزارش کارآموزی عمران جمع آوری شبکه آب و فاضلاب بوشهر

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی محل کارآموزی
پروژه فاضلاب بوشهر
خلاصه گزارش موقعیت اجرایی و لزوم تکمیل طرح فاضلاب شهر بوشهر
شبکه جمع آوری فاضلاب بخش شمالی
شبکه جمع آوری فاضلاب بخش جنوبی شهر
شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه جاده نیروگاه و منطقه زندان و حاشیه جاده برازجان و تنگکها
ایستگاه پمپاژ
خط انتقال فاضلاب از ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه
تصفیه خانه فاضلاب بوشهر
هزینه اجرائی مورد نیاز برای اجرای باقیمانده طرح فاضلاب شهر بوشهر
فصل دوم: مشخصات عملیات اجرایی شبکه های فاضلاب
لوله گذاری به روش حفر ترانشه باز
عملیات لولهگذاری با لولههای پلیاتیلن براساس فهرست بها
عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی
لوله گذاری به روش حفر تونل
عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی به روش تونل سنتی
کول گذاری
آدم روها
مشخصات ساختمانی آدم رو
مراحل احداث حوضچه و آدم رو براساس فهرست بها
قاب و درپوش آدم رو
آدم روهای ریزشی
مجرای بازدید
اتاقک اتصال
سایر تجهیزات
درپوشهای چدنی
نردبانهای آدم روها
محل فاضلاب روها
محل فاضلابرو در خیابان
حداقل عمق فاضلاب رو
سایر مشخصات آدم روها
سازه آدم رو پیش ساخته
کانال کف آدم رو
آب بندی لوله های فاضلاب ( تست لوله ها)
دریچه شستشو
اتصالات خانگی
بخش سوم: تلمبه خانه های فاضلاب
شناسائی
پمپهای فاضلاب با هوای فشرده ( تلمبه های هوائی)
پمپهای فاضلاب با جریان هوا ( پمپهای حبابی)
پمپهای پیچوار
ساختمان پمپهای پیچوار
مشخصات پمپهای پیچوار
پمپهای دورانی
انواع پمپهای دورانی
الف- پمپهای شعاعی یک پره ای
ب- پمپهای شعاعی دو یا سه پره ای
ج- پمپهای با پروانه مارپیچی
د- پمپهای استوانه ای
ه- پمپهای پروانه ای
دسته بندی پمپهای دورانی فاضلاب از نظر شکل کار گذاردن آنها
الف) در صورتیکه تلمبه خانه ازدواتاق خشک و تر تشکیل شود
ب- در صورتیکه تلمبه خانه از یک اتاق تر( انباره ی فاضلاب) تشکیل شود
منابع…..
فهرست اشکال
عنوان صفحه
۱- نقشه
۲- نقشه شماره ۱
۳- نقشه شماره ۱
۱- شکل ۲
پروفیل طولی فاضلابروهای خانگی
۲- شکل شماره ۲
برشهای مختلف آدمروی ساده (بر دهانه یا بدنه آدمرو در یک امتداد است)
۳- شکل
DAMPER WASHING
PLAN UP Damper
SC.1:5
۴- شکل ۲
۴- ادامه شکل ۲
۵- شکل ۲
نمونه یک قاب و درپوش چدنی آدمرو (ابعاد سانتیمتر است)…………

۶- شکل ۲
اتصال به ادمروهای ریزشی برای اختلاف ارتفاع بیش از دو متر با استفاده از لوله و اتصالات چدنی برای قطرهای
کمتر از ۲۰۰ میلیمتر… ۲۶
۷- شکل ۲
۸- شکل ۲
۹- شکل ۲
آزمایش آببندی در لوله های فاضلاب…….. ۳
۱۰- شکل ۲
جزئیات لولهکشی داخل ساختمان قبل از اتصال به شبکه فاضلابروی شهری
۱۱- شکل ۲
۱- شکل ۳
شمای یک پمپ با هوای فشرده
۲- شکل ۳
پمپ حبابی با جریان آب و هوای فشرده
۳- شکل ۳
شمای یک پمپ پیچوار
۴- شکل ۳
شمای یک پمپ دورانی شعاعی
۵- شکل ۳
پمپهای دورانی شعای یک، دو و سه پرهای
۶- شکل ۳
دو نوع پرههای باز و بسته در پمپهای با پروانهی مارپیچی
۷- شکل ۳
شمای یک پمپ نیمه محوری استوانهای
۸- شکل ۳
شمای یک پمپ پروانهای محوری
۹- شکل ۳
تلمبه خانه با دو فضای تر و خشک که پمپ و سوتور درکنار هم کار گذاشته شده اند
۱۰- شکل ۳
تلمبه خانه با دو فضای تر و خشک که موتور در طبقه بالا و پمپ در پائین کار گذاشته اند
۱۱- شکل ۳
تلمبه خانه با دو فضای تر و خشک که از پمپ شناور استفاده شده است
عنوان صفحه
- جدول شماره ۱
۲ برآورد هزینه های اجرایی باقیمانده طرح فاضلاب شهر بوشهر
۹- جدول ۱
۱ظرفیت تقریبی پمپهای پیچوار………………………………………………………………….
- جدول ۳
فهرست عکسهایی از محل کارآموزی
شکل ۱
به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر در کف کانال شنریزی میکنند که به اصطلاح به ان شن آبکش میگویند و بعد از آن با
شیب مربوطه تسطیح و لوله را روی آن قرار میدهند
شکل ۲
عملیات حفر کانال برای عبور لولههای فاضلاب
شکل ۳
مشکلات و موانع (عبور کابلهای برق و تلفن در موقع حفر کانال)
شکل ۴
بعد از اینکه لولهها روی شن قرار گرفته به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر ماسه بادی روی آن ریخته و سپساز خاک محل
کف کانال را پر میکنند
شکل ۵
به فاصله حدودا ۵ سانتیمتر تا ۱۰ سانتیمتر به داخل منهول لولهها کار گذاشته میشود
شکل ۶
انواع لوله های دو جداره و بستها از جنسپلیاتیلن که برای فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرند.
۳۰ میلیمتر برای شاخههای ۱۲ متر –بیشتر از ۳۰۰ میلیمتری برای شاخههای ۶ متری
شکل ۷
کار گذاشتن المکها روی لوله اصلی برای اتصال به فاضلاب خانگی
شکل ۸
به صورت لایهای ما بین شفتها و در (T عملیات آبندی: طرح اختلاط (پودر سنگ – سیمان – چسب آبندی ۹۹
درون مافوق قرار میدهند و درنهایت دال روی آن قرار میگیرد
شکل ۹
منهول از اجزای روبهرو تشکیل شده است.
۲ . شفت (ارتفاع ۶۰ سانتیمتر) ۳.تبدیل ۴. دال (سر منهول) (۹۰-۱۵۰-۱۲۰- ۱.کف منهول ( ۱۰۰
شکل ۱۰
ایجاد ماهیچه به ورودی لوله ها که معمولا با شیب خاصی به داخل لوله ها با یکسری شابلونهای دایرهوار کار
گذاشته میشود تا ابهای فاضلاب سریعتر تخلیه گردند
شکل ۱۱
در ورودی و خروجی منهول به علت اختلاف ارتفاعی که وجود دارد و برای جلوگیری از حالت گردآبی که بر اثر
جامدات داخل سیال پیش میآید یک مقطع بتونی کار میگذارند که به آن درآپ میگویند.
شکل ۱۲
لولههای فاضلابی که از منازل به لولههای اصلی فاضلاب متصل میشوند (از ۴ اینچ تا ۶ اینچ) بستگی به واحدهای
ساختمان دارد

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق