آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

دانلود گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

فهرست مطالب
پیشگفتار ۱
مقدمه ۲
میزان رضایت دانشجو از این دوره ۳
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی
مشخصات کلی با مکان کارآموزی ۵
فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی
وظایف انجام شده در درمرکز مخابرات دیجیتال ۷
فصل سوم : آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات
گزارش کار کارآموز ۹
بخش اول : سیستم های مخابراتی ۹
اجزای سیستم مخابراتی ۱۰
تاریخچه مخابرات ایران ۱۲
ساختار سازمانی شرکت مخابرات استان فارس ۱۴
نگاهی به عملکرد مخابرات استان فارس ۱۴
بخش دوم : خدمات مرکز مخابرات سسلمان ۲۰
امور خدماتی و وظایف دیگر مرکز مخابرات سلمان ۲۷
نگاهی اجمالی به مسیر برقراری یک ارتباط ۳۳
سوئیچ های سالن دستگاه مخابرات سلمان ۳۶
بخش سوم : سوئیچ ZTE 40
ساختمان سوییچ ۴۸
پیکر ه بندی راک کنترل ۵۹
پیکره بندی راک های مشترکین ۶۰
بخش چهارم : تمیر و نگهداری سوئیچ ZTE 82

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق