آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ……………………………………………………. ۱

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران ……………………………………. ۳

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج………………………………………………………….. ۵

بخش اول : فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها و آبروها ………………………. ۶

نشریه ۸۳………………………………………………………………………………………………. ۷

نشریه ایران – کامپساکس……………………………………………………………………….. ۱۱

نشریه آزمایشگاه مکانیک خاک …………………………………………………………………. ۱۹

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحی پل……………………………………………………….. ۲۳

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحی پل……………………………………………………… ۲۶

بخش چهارم : دیوارهای خاک مسلح ژئوگریدی…………………………………………………… ۴۰

بخش پنجم : سازه های خاکی فولادی…………………………………………………………….

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق