آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

فهرست مطالب
موضوع
۱٫ تعدیل اجاره بهاء
۲٫ افزایش اجاره بهاء
۳٫ تخریب ساختمان
۴٫ تفکیک و تقسیم ملک
۵٫ تعدیل اجاره بهاء
۶٫ اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمانها و اتمام بناء
۷٫ افزایش اجاره بهاء
۸٫ تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت
۹٫ مطالبه اجرت المثل
۱۰٫ صدور پروانه کسب
۱۱٫ تخلیه مغازه
۱۲٫ تجویز انتقال منافع
۱۳٫ پرداخت حق الزحمه انجام کار ساختمانی
۱۴٫ تعدیل اجاره بهاء
۱۵٫ فروش ملک مشاعی
۱۶٫ تعدیل اجاره بهاء
۱۷٫ تعدیل اجاره بهاء
۱۸٫ تقویت و ایمن سازی ساختمان
۱۹٫ فروش ملک مشاع
۲۰٫ تعمیر واحد کسب
۲۱٫ تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل
۲۲٫ مطالبه وجه
۲۳٫ تخلیه مغازه
۲۴٫ تعدیل اجاره بهاء
۲۵٫ مطالبه وجه
۲۶٫ تخلیه مغازه
۲۷٫ مطالبه خسارت
۲۸٫ انتقال حق کسب و پیشه
۲۹٫ تعدیل اجاره بهاء
۳۰٫ تخلیه
۳۱٫ تعیین ارزش ملک
۳۲٫ پرداخت قیمت متعارف ملک
۳۳٫ سرقفلی مغازه
۳۴٫ مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله
۳۵٫ تعدیل اجاره بهاء
۳۶٫ مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان
۳۷٫ تعیین داور
۳۸٫ مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)
۳۹٫ تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری
۴۰٫ تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی
۴۱٫ مطالبه حق کسب و پیشه
۴۲٫ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
۴۳٫ تقاضای انجام تعهدات
۴۴٫ پایان کار ساختمانی
۴۵٫ عدم خلاف ساختمانی
۴۶٫ عدم خلاف ساختمانی
۴۷٫ پایان کار ساختمانی
۴۸٫ توقف عملیات ساختمانی
۴۹٫ صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)
۵۰٫ پایان کار ساختمانی
۵۱٫ تخریب
۵۲٫ پایان کار ساختمانی
۵۳٫ تعیین قدمت بناء
۵۴٫ پایان کار ساختمانی
۵۵٫ پایان کار ساختمانی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق