آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار مالی و آموزشی

دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار مالی و آموزشی

یادگیری کار با نرم افزار آموزشی و مالی بصورت نسبی و مفید آغاز نمودم. روزانه مراجعات زیادی توسط دانشجویان به این واحد درباره مسائل مالی و آموزشی همچون قوانین و مقررات وضع شده. مسائل مالی همچون میزان بدهیها، نوع تخفیفات- واحدهای ارائه شده و… انجام می شود که مسائلی که بوسیله نرم افزار و در حیطه آن حل می شود به راحتی با برخی راهنماییها به دانشجویان و مراجعه آنها به واحد رایانه حل می گردد. قابل توجه است که مانند بقیه دانشگاهها دانشجویان ترم اول انتخاب واحد ندارند و واحدخا به آنان ارائه می شود. دانشجویان بقیه ترمها نیز با آشنایی هر چه بیشتر با نرم افزار و کاربردهای فراوان آن مراجعه کمتری بجز در موارد خاص به این واحد دارند. در ضمن مشکلات کلی دانشجویان با نرم افزار نیز ترم کمتر شده است.

و در این کارآموزی یکی از اصلهای مدیریت که می گوید«یگانگی، اهداف زیر دستان و مدیریت و سازمانها در رسیدن سازمانها به اهداف از پیش تعیین شده بسیار مهم است» را بخوبی مشاهده نمودم. آنهایی که خود را با این اهداف هم راستا می دیدند کارهای محوله خویش را با دقت و علاقه بیشتری انجام می دهند.

دقت و بازنگری در اطلاعات وارده، بازنگری در ثبت دفتری واحدهای انتخابی و مسائل مال دانشجویان شهریه پرداز، مسائل آموزشی، بررسی اعتراضات مربوطه برخی از کارهای انجام شده در این واحد هستند که به دفعات صورت می پذیرند. که با توجه رایانه ای شدن برخی از کارها از حجم آنها کاسته شده و بر کیفیت کار افزوده شده است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق