آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسور ها

دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسور ها

آشنایی بامکان کارآموزی

مقدمه ۱

فصل اول ۳

تعریف عبارت سنسور۴

تکنیک های تولد سنسور۶

سنسورها در تکنولوژی لایه نازک۸

سنسورهای سیلیکانی۹

خواص سیلیکان واثرات آنهابرسنسورها۱۰

فصل دوم۱۲

سنسورها اکوستیکی ، سنسورها ی صوتی وکاربردهای ۱۴

سنسورهای موج صوتی سطحی۱۶

فصل سوم۱۹

سنسورهای گازیSAW20

کاربردهایی ازسنسورهای سرعت وشتاب ۲۱

توضیحات مکمل۲۲

فصل چهارم۲۵

سنسورهای مکانیکی ۲۶

شتاب سنج ها ۲۷

سنسورهای FLOW28

 فصل پنجم ۳۱

سنسورهای نوری۳۲

مقاومت های نوری۳۳

سنسورهای نیمه هادی نوری برای آشکارسازی الکترومغناطیس و

امواج هسته ای۳۵

دیودهای نوری۳۷

ترانزیستورهای نوری۳۸

مثالی ازکاربرد سنسورهای نوری۴۱

سایر مواد نیمه هادی برای سنسورهای نوری۴۶

 مقدمه :

سنسورها رابط بین سیستم کنترل الکترونیکی از یک طرف و محیط، رشته کارها یا ماشین از طرف دیگر هستند. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تکامل سنسور در سطح بین المللی بین سه و پنچ سال عقب تر از تکامل علم میکروالکترونیک در نظر گرفته می شد. این حقیقت که ساخت عناصر میکروالکترونیک غالباً بسیار ارزانتر از عناصر اندازه گیری کننده ای
( سنسور هایی ) بود که آنها احتیاج داشتند ، یک مانع جدی در ازدیاد و متنوع نمودن کاربرد میکرو الکترونیک پردازشگر اطلاعات در گستره وسیعی از عملیات و رشته کارها بود. چنین اختلافی بین علم میکروالکترو نیک مدرن و تکنولوژی اندازه گیری کننده کلاسیکی تنها توانست به واسطه ظهور تکنولوژی سنسورهای مدرن بر طرف شود.

اگر چه سنسورها به همراه علم میکروالکترونیک پردازشگر اطلاعات ، یک گام مهم را به جلو عرضه دارد لیکن این ، تنها اولین قدم است . در این مرحله سنسورها از تعدادی از عناصر میکروالکترونیک موجود ، برای مثال به شکل پردازشگرها ، حافظه ها ، مبدل های آنالوگ به دیجیتال یا تقویت کننده ها ، برای آماده نمودن سیگنال خروجی استفاده می کنند.در عین حال سنسورباید یک خروجی الکترونیکی تولیدکند که به آسانی پردازش شود . دومین گام عبارت از اتصال سنسور سیستم میکروالکترونیک –بخش مکانیکی می باشد . این زنجیره تنها در صورتی کار می کند که همه خطوط رابط باشند این امر منجر به توصیف یک معیار مهم تر به ویژه تا جائیکه سنسور مر بوط است می شود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق