آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

فهرست مطالب

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

باسمه تعالی

نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: الزام به انتقال رسمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (۱) کلاسه: ۱۷۳۲/۸۰/۱

خواهان:

خوانده:

تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک ۲۹۸ را مجزا و تفکیک شده از ۱۲ اصلی واقع در بخش ۴ ثبت گرگان مقوم به ۳ میلیون و یکصد ریال

دلایل و ضمانت:۱٫ عین وکالتنامه، ۲٫ فتوکپی مصدق قرارداد معامله، ۳٫ محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷۱،۲۰۱۲/۷۶ و ۱۶۶۱/۸۰ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان

در خصوص دادخواست تقدیمی ……………………. بوکالت از آقای ………………..بطرفیت آقای………………………….. بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه ۱۳/۳/۶۹ یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای ۵ و ۶ قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذکر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۱۷۳۲/۸۰/۱ ثبت دفتر شد.

در تاریخ ۲۱/۳/۸۳ دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آ……………….. و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی ………………………….. در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق