آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

فهرست مطالب

تاریخچه ۱

پیش گفتار ۵

کلیاتی راجع به نفت ۹

نام گذاری فرآورده های نفتی ۱۴

فصل اول: جستجو و تولید نفت ۱۶

۱-۱- منشأ نفت ۱۶

۲-۱- زمین شناسی نفت ۱۶

۱-۲-۱- انواع مخازن نفت ۱۹

۳-۱- اکتشاف نفت ۲۱

۱-۳-۱- روش های ژئوفیزیکی ۲۳

۲-۳-۱- روشهای ژئوشیمی ۲۴

۴-۱- حفاری ۲۵

حفاری برای استخراج ۲۶

فصل دوم: ترکیب شیمیایی نفت خام فرآورده های نفتی ۳۱

۱-۲- ترکیب شیمیایی نفت خام ۳۱

۲-۲- ترکیب شیمیایی فراورده های نفتی ۳۶

۱-۲-۲- مشتقات ایدروکربور نفت طبیعی ۳۶

الف- بنزین ۳۶

ب – نفت چراغ، نفت گاز ۳۷

ج- روغن ها ۳۸

۲-۲-۲- مشتقات غیر ایدروکربورنفت طبیعی ۴۱

الف- ترکیبات گوگردار دار ۴۱

ب – ترکیبات اکسیژندار ۴۲

ج- ترکیبات ازت دار ۴۳

د- ترکیبات فلز دار ۴۳

فصل سوم- مشخصات شیمی فیزیکی ایدروکربوهای خالص

و برشهای نفتی ۴۵

۱-۳- کلیات ۴۵

۲-۳- نقطه جوش متوسط برشهای نفتی ۴۶

۳-۳- عامل تشخیص KUOP ۴۷

۱-۳-۳- ایدروکربورهای خالص ۴۷

۲-۳-۳- برشهای نفتی ۴۷

۵-۳- فشار بخار ۴۸

۱-۵-۳- ایدروکربورهای خالص ۴۸

۲-۵-۳- برشهای نفتی ۴۸

۳-۵-۳- مخلوط ایدروکربورها ۴۸

فصل چهارم

آزمایشهای انجام شده ۵۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق