آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی پست برق ۶۳/۲۰کیلو وات

دانلود گزارش کارآموزی پست برق ۶۳/۲۰کیلو وات

فصل اول: عایق بندی ترانسفورماتور ………….. ۱

۱-۱- انواع عایق ها……………………….. ۲

۱-۲- مشخصات اساسی دی الکتریک ها……………. ۴

۱-۳- ترانسفورماتورهای خشک ………………… ۵

۱-۴- ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن ……… ۷

فصل دوم: روغن در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده با عایق های مایع……………………………………….. ۱۰

۲-۱-کلاس روغن…………………………….. ۱۲

۲-۲- خواص شیمیایی روغن……………………. ۱۲

۲-۳- هیدروکربن ها………………………… ۱۳

۲-۴- روغن های پارافینی……………………. ۱۳

۲-۵- روغن های نفتالین…………………….. ۱۴

۲-۶- پیر شدن روغن………………………… ۱۵

۲-۷- معیارهای ارزیابی روغن………………… ۱۷

 فصل سوم: آسکارل در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده با مایع    ۲۲

۳-۱- آشنایی با آسکارل…………………….. ۲۳

۳-۲- خطرات آسکارل ……………………….. ۲۴

۳-۳- نکات ایمنی برای استفاده از روغن آسکارل…. ۲۴

 فصل چهارم: گاز SF6 در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده به وسیله گاز…………………………………….. ۲۶

۴-۱- آشنایی با گاز SF6 ……………………. 27

4-2- گاز SF6 به عنوان پرکننده تانک ترانسفورماتور ۲۸

۴-۳- خواص فیزیکی SF6………………………. 28

4-4- خواص شیمیایی گاز SF6………………….. 29

4-5- خواص الکتریکی گاز SF6 ………………… 29

4-6- استقامت دی الکتریک ………………….. ۲۹

۴-۷-  استقامت مکانیکی…………………….. ۳۰

۴-۸-  قسمتهای اصلی ترانسفورماتور گازی………. ۳۰

    فصل پنجم: رزین ها به عنوان ماده پر کننده تانک ترانسفورماتور ۳۲

۵-۱- خواص فیزیکی رزین…………………….. ۳۳

۵-۲- خواص شیمیایی رزین……………………. ۳۳

۵-۳- خواص الکتریکی رزین ………………….. ۳۳

۵-۴-  استقامت دی الکتریک………………….. ۳۳

 فصل ششم: سطوح عایقی………………………. ۳۴

 فصل هفتم: بکارگیری ترانسفورماتورهای مختلف در صنعت با در نظر گرفتن
پارامترهای مختلف فنی و اقتصادی…………….. ۳۶

۷-۱- بکارگیری ترا نسفورماتور در محیط های با خطرآتش سوزی  ۳۷

۷-۲- بکارگیری با توجه به مسائل زیست محیطی…… ۳۷

۷-۳- بکارگیری ترانسفورماتور در محیط های محدود.. ۳۸

۷-۴- بکارگیری برای توزیع هماهنگ با پیک برق….. ۳۸

۷-۵- بکارگیری ترانسفورماتور با توجه به مسائل  نگهداری و تعمیرات……………………………………….. ۳۹

۷-۶-  نتیجه مقایسه……………………….. ۳۹

فصل هشتم: اثرات نامطلوب ناشی از ورود رطوبت و ناخالصی ها به داخل محفظه ترانس و پیامدهای آن ………………… ۴۰

نتایج و پیشنهادات  ………………………. ۴۱

چکیده :

با توجه به کاربرد وسیع ترانسفورماتور در صنعت مسئله خنک کنندگی و عایق بندی آنها حائز اهمیت می باشد.

در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیر در نوع عایق ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن هستند و روغن عایقی مورد استفاده از نوع روغن های معدنی مختلف و یا آسکارل می باشند.

انواع دیگر ترانسفورماتورها از جمله ترانسفورماتورهای گازی و ترانسفورماتورهای رزینی نیز در صنعت برق به عنوان طرح جدید در دست بررسی می باشند که تحقیقات گسترده ای در جهت طراحی و ساخت آنها در حال اجراست. در اینجا ما به بررسی انواع عایق های مورد استفاده در ترانسفورماتور و تفاوت و کیفیت آنها بحث می کنیم.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق