آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان

فهرست مطالب

مقدمه و تشکر ۱
فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی
آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن ۲
تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان ۶
ساختار شرکت مخابرات استان گلستان ۷
محصولات تولیدی ۹
فرآیند تولیدی خدماتی ۹

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی
شرح مختصری از فرایند خدمات شبکه های paper less ۹
موقعیت رشته کارآموز در مکان کارآموزی ۱۰

فصل سوم : راهنمای نرم افزار کابردی در محل کارآموزی ( برنامه سینا )
راهنمای ورود به برنامه ۱۱
راهنمای ثبت نامه وارده ۱۵
اصلاح نامه وارده عادی ۳۰
تایپ نامه جدید ۳۴
تایپ نامه های ناتمام ۴۹
تایپ نامه اصلاحی ۵۱
لیست نامه های قابل امضاء ۵۴
صدور نامه های تایپی عادی ۶۱
مشاهده نامه های صادره عادی ۷۷
ارسال پیغام ۸۹
بایگانی موقت ۹۴
جستجوی سوابق وارده ۹۸
جستجوی سوابق صادره ۱۰۲

جستجوی سوابق تایپی ۱۰۵
جستجوی سوابق پیغامها ۱۰۸
آمارازسوابق وارده ۱۱۰
آمارازسوابق صادره ۱۱۲
آلارم صوتی ۱۱۵
تعریف دستورات ارجاعی ۱۱۷
تعریف کد کاربر ۱۲۰
تعریف کاربران ۱۱۰
تعریف لیست ارجاعی ۱۲۵
ترتیب لیست ارجاعی ۱۲۸
تنظیم پارامترهای چاپ ۱۲۹
تعویض اسم رمز ۱۳۲
شعار درسربرگ ۱۳۳
معرفی موسسات ۱۳۴
شماره کلاسمان عادی ۱۳۶
مشاهده وچاپ تصویرنامه وارده عادی ۱۳۸
مشاهده وچاپ تصویرنامه صادره عادی ۱۴۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق