آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کشف نفت درمنطقه غرب

دانلود گزارش کارآموزی کشف نفت درمنطقه غرب

فهرست مطالب

مقدمه ۱

تاریخچه ۲

کشف نفت درمنطقه غرب ۴

تاسیس پالایشگاه کرمانشاه ۴

آشنایی باواحدهای مختلفutility ۷

شرح کاردستگاه api ۸

آب صنعتی ۱۱

واحد تولید برق ۱۶

کمپروسورهای تولید هوا ۱۷

تولیدات پالایشگاه ۲۲

واحدهای تقطیر ۲۵

محصولات پالایشگاه ۵۲

بنزین موتور ۵۳

MTBE

عدد اکتان ۵۷

نفت سفید ۵۹

نفت گاز ۶۰

نفت کوره ۶۱

آشنایی باواحدهای مختلف آزمایشگاه ۶۲

مفاهیم واختصارات ۶۵

انواع وچگونگی انجام آزمایشات ۶۸

آزمایشات انجام شده درآزمایشگاه ۷۱

تعین مقدار TDS ۸۲

تعین درجه خلوص کاستیک سودا ۸۹

اندازه گیری نمک درنفت خام ۹۶

نقطه ریزش ۹۹

اندازه گیری نقطه اشتعال ۱۰۲

اندازه گیری رنگ مواد نفتی ۱۰۴

اندازه گیری کل سختی ۱۰۷

اندازه گیری PHENOL ۱۰۹

آزمایش کلرین ۱۱۴

تقطیر ۱۱۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق