آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کاراموزی حسابداری شهرداری

دانلود گزارش کاراموزی حسابداری شهرداری

پیشگفتار تاریخچه تهران و شهرداری

نقشه های تهران

تعریف حسابداری

خصوصیات حسابداری

شهرداری ها

درآمد و هزینه

تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد

ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از داینین پرداخت شود.

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

تشخیص حساب طریقه اول-

افزایش و کاهش حساب در اثریک فعالیت

مالی سرمایه+ بدهی ها=دارائی ها

مازاد + بدهی ها= دارائی ها

دفتر کل

موازنه حساب های دفتر کل

دفتر معین

موازنه حساب های دفاتر معین

مشخصات دفتر معین

ترازعملیات دفتر کل

تراز عملیات دفتر معین

طرز تنظیم تراز

عملیات دفتر کل و معین

حسابداری هزینه مراحل انجام هزینه در شهردای ها

۱- برآورد تقریبی هزینه

۳-تشخیص ضرورت هزینه

۵-تعهد گاهاً شهرداریها برای تامین اعتبار لازم و بمنظور انجام پروژه های عمرانی و شهرسازی وتاسیسات شهری ویا سرمایه گذاری های بلند مدت اقدام به استقراض از بانکها وسایر موسسات، اعتباری مینمایند.

حسابداری بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی که در حال حاضر مورد قبول اکثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است:

آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است که بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی که دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریکه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد.

۱-  چه عملیاتی در یک موسسه انجام گرفته است.

۲-  نتبجه این عملیات در یک سال مالی چه بوده است.

۳-  وضع مالی موسسه دریک تاریخ و زمان معین چگونه است.

۴-  تفسیر و تجربه و تحلیل گزارشها و صورتحسابهای مالی

بطوریکه از تعریف فوق برمی آید، مرحله ثبت وطبقه بندی را دفترداری وتلخیص فعالیتهای مالی و تفسیر نتایج آنرا حسابداری میگویند. در حقیقت حسابداری جنبه علمی دفتر داری راتشکیل میدهد و شامل مراحل ثبت وطبقه بندیست.

دردفترداری مترادف از دفتر روزنامه برای ثبت و از دفتر کل برای طبقه بندی استفاده میشود.

تعریف حسابداری برای شهردرایها که جزئی از حسابداری دولتی میباشد نمیتواند از حدود ضوابط بیان شده در تعریف فوق خارج باشد، منتها کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی و شهرداریها بر اساس قوانین ومقررات وآئین نامه های مربوطه امکان پذیر است و در نهایت در طبقه بندی وتلخیص فهالیتها اثر مستقیم خواهد داشت. به عبارت دیگر فن ترکیب و تطبیق اصول وموازین متداول حسابداری از یک طرف با قوانین و مقررات مالی شهرداری از طرف دیگر اساس «اصول حسابداری شهرداریها در ایران» را تشکیل میدهد.

خصوصیات حسابداری شهرداری ها

حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد.

دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامین و پرداخت میگردد، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده  هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را دردفاتر خود ثبت مینمایند و در آمد دولت در دستگاه دیگری (خزانه داری کل) متمرکز میگردد.

درصورتیکه در شهرداریها حسابداری در آمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع در دفاتر منعکس خواهد شد.


درآمد و هزینه

درصورتیکه دراثر یک فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یک موسسه ایجاد گردد این افزایش در سرمایه را «درآمد» و در صورتیکه در اثر یک فعالیت مالی کاهش در سرمایه موسسه پدید آید این کاهش در سرمایه را «هزینه» گویند. درپایان دوره مالی حسابهای در آمد و هزینه موسسات بازرگانی که بحسای موقت یا اسمی موسومند بحساب سود و زیان بسته خواهند شد تاسود یا زیان و در نهایت «ارزش ویژه» موسسه تعیین شود.

درصورتیکه در حسابداری شهرداریها بجای حساب سود وزیان از حسابی بنام حساب «در آمد و هزینه» جهت بستن حسابهای موقت و تعیین «مازاد» ویا «کسر» خالص استفاده میشود و در آمد شهرداری برای یک دوره مالی نسبت به هزینه های انجام شده همان دوره درقالب این حساب محاسبه ومشخص میگردد، شهرداریها با توجه به نوع فعالیت ووظایف قانونی خود از جمله موسسات خدماتی، غیر انتفاعی وفاقد سرمایه میباشند

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق