آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کاراموزی دفتر ساختمانی

دانلود گزارش کاراموزی دفتر ساختمانی

طرح کلی مکان «دفتر ساختمانی»

اطلاعات کسب شده در دفتر ساختمانی

ماده ۱ – موضوع پیمان

ماده ۲ – اسناد و مدارک پیمان

ماده ۳ – مبلغ پیمان

    ماده ۴ – مدت پیمان

ماده ۵ – دوره تضمین کارها

ماده ۶ – نظارت در اجرا

ماده ۷ – تعدیل آحاد بهاء پیمان

اطلاعات حاصل از ساختمانهای مسکونی

ساختمانهای مسکونی :

اطلاعات حاصل از ساختمانهای تجارت

ساختمانهای تجاری :

اطلاعات حاصل از سمینارها و سالنهای

نمایش و اجتماعات

سینماها و سالنهای نمایش و اجتماعات :

اطلاعات

کسب شده

در محل اجرای

ساختمانها

اطلاعات حاصل در ساختمانهای فلزی

اطلاعات حاصل در ساختمانهای فلزی :

وصالی تیرآهن دوتکه در محل پل

وصالی تیرآهن دو تکه در محل پل

وصالی تیرآهن دو تکه در محل تیرچه

تیرآهن خط کشی شده برای لانه زنبوری

نبشی زیرسری

عبور پل از وسط ستون با ورق بست دو تکه

بادبند

پل ختم شده به جان ستون

فصل ۸ : شیب بندی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق