آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کاراموزی مجموعه دولتی گاوداری هنرستان شهید بهشتی

دانلود گزارش کاراموزی مجموعه دولتی گاوداری هنرستان شهید بهشتی

گزارش کاراموزی مجموعه دولتی گاوداری هنرستان شهید بهشتی

فهرست مطالب
۱٫عنوان نام محل
۲٫موقعیت محل
۳٫بازار مصرف
۴٫تحلیل وضعیت محل
۵٫ مشخصات واحد
۶٫اقدامات انجام شده در همه بخش ها
۷٫تحلیل صحیح یا نا صحیح بودن امکانات
فرمول خوراک (میزان در ۱ تن)
ساختمان های زیرزمینی سیلو
زایشگاه
باکس های انفرادی
جایگاه گاوهای نر
داروخانه
اتاق مدیریت و شناسنامه ها

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق