آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کار آموزی در شرکت غذایی پیچک – طراحی سیستم مالی (صنعتی)

دانلود گزارش کار آموزی در شرکت غذایی پیچک – طراحی سیستم مالی (صنعتی)

فهرست مطالب

۱- فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی ۱
۱-۱-تاریخچه ۲
۲-۱-نمودار سازمانی ۴
۳-۱-شرح مختصری از مکان کارآموزی ۵
۲- فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی ۶
۱-۲- اصول و مبانی کلی حسابها ۷
۲-۲-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی ۷
۳-۲- کلیات تولید ۸
۴-۲- اصول و عوامل قیمت تمام شده ۱۰
۵-۲- عوامل قیمت تمام شده ۱۱
۱-۵-۲-مواد اولیه و بسته بندی اصلی ۱۲
۲-۵-۲-سربار(هزینه های تولید) ۱۲
۶-۲-ضایعات تولیدی ۱۴
۷-۲-مراکز هزینه ۱۵
۱-۷-۲-مراکز هزینه(دوایر) تولیدی ۱۵
۲-۷-۲-مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی ۱۷
۸-۲-اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها ۱۸
۹-۲-محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات ۱۹
۱۰-۲-اصول و مبانی کلی روشها ۲۲
۳-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی با شرکت صنایع غذایی پیچک ۲۳
۱-۳-فعالیت مالی ۲۴
۱-۱-۳-دایره دریافت و پرداخت ۲۴
۲-۱-۳-دایره صدور اسناد و دفترداری ۲۶
۲-۳-شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی) ۲۶
۳-۳-حسابها ۲۷
۴-۳-روشها ۲۷
۵-۳-توضیح فرم سند حسابداری ۲۸
۶-۳- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها ۲۸
عنوان صفحه
۷-۳-تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف ۳۰
۱-۷-۳-نحوه کنترل داخلی ۳۱
۲-۷-۳-دریافتها ۳۱
۸-۳-خلاصه اهم رویه های حسابداری ۳۲
۱-۸-۳-موجودی مواد و کالا ۳۲
۹-۳-نسبتهای مالی ۳۲
۱-۹-۳-نسبتهای نقدینگی ۳۳
۲-۹-۳-نسبتهای سرمایه گذاری ۳۳
۳-۹-۳-نسبتهای سودآوری ۳۳
۱۰-۳-عملکرد مالی شرکت ۳۵
۱-۱۰-۳-سود و زیان ۳۵
۲-۱۰-۳-ترازنامه ۳۵
۴-فصل چهارم:انتقادات و پیشنهادات ۳۶
۱-۴-انتقادات و پیشنهادات ۳۷
۵-فصل پنجم:پیوست ۳۹
۱-۵-فرم پیشرفت کارآموزی (فرم شماره ۱ و۲)
۲-۵-فرم پایان دوره کارآموزی
۳-۵-فرم شرح گزارش ماهانه
۴-۵-فرم نظرات و پیشنهادات
۵-۵-صورت هزینه تنخواه گردان
۶-۵-برگ پرداخت طی اسناد بهادار
۷-۵-عملکرد مالی شرکت (سود و زیان، ترازنامه)
۸-۵-نسبتهای مالی
۹-۵-نمودار مقدار واقعی فروش
۱۰-۵-فرم سند حسابداری
۱۱-۵-سر فصلهای حسابداری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق