آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کار آموزی صنایع شیمیایی کارخانه نوشابه‌ سازی زمزم گرگان

دانلود گزارش کار آموزی صنایع شیمیایی کارخانه نوشابه‌ سازی زمزم گرگان

مقدمه: ۱
تاریخچه و معرفی شرکت: ۲
آب: ۵
تصفیه‌خانه آب: ۶
تانک گچ‌گیرخانه: ۱۰
خط تولید: ۱۳
طرز تهیه نوشابه در ظروف PET 5/1 لیتری: ۱۷
طرز تهیه نوشابه در ظروف PET 300 سی‌سی: ۱۸
عصاره: ۲۰
آزمایشات شیمیایی: ۲۲
آزمایشات مربوطه به تصفیه‌خانه آب: ۲۹
تصفیه فاضلاب: ۳۱
ویژگی نوشابه‌ های گازدار ۳۳
مقدمه
تاریخچه ومعرفی شرکت
آب
تصفیه خانه آب
تانک گچ گیرخانه
خط تولید
طرزتهیه نوشابه  درظروف pet 5/1لیتری
طرزتهیه نوشابه  درظروف pet 300سی سی
عصاره
آزمایشات شیمیایی
آزمایشات مربوط به تصفیه آب
تصفیه فاضلاب

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق