آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کاموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس – نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

دانلود گزارش کاموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس – نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

فهرست مطالب

فصل اول آب یک نگاه کلی

۱-۱-        مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۲-        آب و اهمیت آن …………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-        کیفیت آب …………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-        کیفیت آبها ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم کاربرد تکنولوژی غشاء در تصفیه آب (اسمز معکوس)

۲-۱- دانشگاه کالیفرنیا و اولین دستگاه اسمزمعکوس ……………………………………………… ۱۴

۲-۱-۱- اساس کار اسمز معکوس ……………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲- تکنولوژی اسمز معکوس ………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۳- تعاریف مهم در اسمز معکوس …………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۴- غشاء اسمز معکوس (غشای مناسب) ………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲- جلوگیری از تشکیل رسوب و معلق نگه داشتن آن ……………………………………….. ۲۸

الف ) رسوب گرفتگی غشاء ……………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۱- محل مناسب تزریق ………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲- تزریق بیش از حد ماده بازدارنده ………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۳- مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ………………………………………………………….. ۳۳

ب ) آلودگی ناشی از اکسیداسیون …………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۴- کارتریج فیلتر ………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳- آلودگی (فولینگ) بیولوژیکی ……………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱- محلول شستشو …………………………………………………………………………………………….. ۳۷

الف ) محلول اسیدشویی غشاء PA ……………………………………… ۳۷

ب ) محلول قلیاشویی غشاء  PA……………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۲- مثالهایی از آلودگی غشاء ……………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۳-۳- روند شستشوی شیمیایی سیستم RO ……………………………. ۳۹

الف ) حجم محلول و نرخ جریان شستشوی پیشنهادی برای RO …………………. ۴۰

ب ) دستورالعمل روند شستشوی RO ……………………………………………………………………… ۴۰

ج ) از سرویس خارج بودن طولانی RO …………………………………………………………………… ۴۱

۲-۳-۴- حمله مواد اکسید کننده به غشاء PA ………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۵- بروز پدیده کامپاوند X …………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۴- تعمیر و نگهداری اسمز معکوس ……………………………………………………………………… ۴۷

۲-۵- عیب یابی اسمز معکوس به روش تفسیر نتایج عملکرد آن ………………………….. ۵۷

فصل سوم راهکارها و پیشنهادات برای کاهش هزینه‌های جاری تصفیه خانه آب نیروگاه

۳-۱- انفصال آب شرب از آب مصرفی ………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱-۱- هدایت آب شرب تولیدی به کانتین و آبدارخانه‌ها ……………………………………. ۶۹

۳-۱-۲- هدایت آب مصرفی به کانتین‌ – آبدارخانه‌ها، سرویس‌ها و غیره ……………… ۶۹

۳-۱-۳- جایگزینی تانک Potable برای مصارف غیر شرب ………………………………….. ۷۰

۳-۱-۴- زمان بندی نمودن مصرف آب شرب و مصرفی ………………………………………….. ۷۰

۳-۲- تعمیرات به موقع …………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۲-۱- استفاده از لوازم یدکی مرغوب ………………………………………………………………… ۷۱

۳-۲-۲- کانال کشی برای لوله‌های جای گرفته در زمین ………………………………………… ۷۲

۳-۳- جایگزینی غشاء پلی سلوفان باردار به جای غشاء PA ………………………………….. ۷۳

۳-۳-۱- معایب و محاسن غشاء PA (پلی آمید) …………………………………………………….. ۷۳

۳-۳-۲- معایب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) ………………………………………………. ۷۴

۳-۴- احداث چاله نمک بهداشتی در محل تصفیه خانه ………………………………………….. ۷۴

۳-۵- هزینه تولید آب آشامیدنی به ازای هر متر مکعب در حال حاضر ………………… ۷۶

۳-۵-۱- هزینه‌های پیش بینی شده ………………………………………………………………… ۷۶

الف ) نیروی انسانی …………………………………………………………………………………. ۷۸

ب ) نمک مصرفی ……………………………………………………………………………………… ۷۷

ج ) کلر و آنتی اسکالانت و مواد تست کننده سختی آب ………………………………………… ۷۷

د ) برق مصرفی ………………………………………………………………………………………… ۷۷

و ) فیلتر کارتریج ……………………………………………………………………………………….. ۷۸

ه‍ ( شستشوی RO و تعویض غشاء ممبران‌ها …………………………………………………….. ۷۸

ی ) هزینه ماهیانه تست آب آشامیدنی ………………………………………………………….. ۷۸

۳-۵-۲- هزینه‌های پیش بینی نشده …………………………………………………………………… ۷۹

الف ) نشتی و شکستگی لوله‌ها در محل نیروگاه …………………………………………………. ۷۹

ب ) خرابی پمپها …………………………………………………………………………………………. ۷۹

ج ) نارسایی آب به دلایل مختلف و خرید آب شرب ………………………………………………… ۷۹

د ) هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی ………………………………………………………………… ۸۰

۳-۶- مقرون به صرفه بودن یا نبودن سیستم فعلی با توجه به موارد فوق الذکر …… ۸۰

فهرست اشکال

شکل شماره ۱ ………………………………………………………………………………………………. ۱۴

شکل شماره ۲ ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

شکل شماره ۳ ……………………………………………………………………………………………… ۲۱

شکل شماره ۴ ……………………………………………………………………………………………… ۲۵

فهرست جداول                                                                                   صفحه

جدول شماره ۱ …………………………………………………………………………………………………………… ۹

جدول شماره ۲ …………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

جدول شماره ۳…………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

جدول شماره ۴ …………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

جدول شماره ۵…………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

جدول شماره ۶…………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق