آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی

روش تحقیق بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه :
طرحمسأله و بیان موضوع
حوزه‌ها ومفاهیم نظری
شرارت و خشونت آموخته شده :
یادگیری اجتماعی-مشاهده ای؛
پیامدهای کودک آزاری
تعریف مفاهیم
تعریف پرخاشگری:
تعریف کودک‌آزاری
سؤالات و فرضیاتپژوهش
روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری
یافته‌ها و داده هایآماری
ماههای محکومیت
گزارش آزمون فرضیه‌ها:
دستان پر خشم پدر، آغوش ناامن مادر
ساده مثل کودک‌آزاری
کودک‌آزاری معضل است یا اغراق؟
کودک‌آزارها، قربانیان قبلی کودک‌آزاری
پیامدهای کودک آزاری
اهدالدین سلگی
کودک آزاری از نگاه آمار
پیامدهای کودک آزاری در اجتماع
بحث ونتیجه‌گیری
پیشنهادات و محدودیتهایپژوهش
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق