آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی

فصل دوم:
پیشینه تحقیق
سابقه پژوهش
نظریه هایدر
جونز ودیویس
هارولد کلی
شیور
سه بعدی واینر
خطاها و سوگیری اسناد
سوگیری مربوط به جنس
اسنادها درمورد خود
عاملان در برابرناظران
سبکهای انتسابی
نتسابهای درماندگی انسان
اسناد مربوط به بازده
اسناد بعد از موفقیت وشکست
اسنادها ورفتار
تعریف استثنایی
گروهبندی دانش آموزان استثنایی
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی
تعریف عقب ماندگی ذهنی
رفتار سازشی
طبقه بندی کودکان عقب مانده
گروه آموزش پذیر
تحقیقات داخلی وخارجی

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق
روش طرح وتحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
روش اجرای تحقیق
روش تجزیه وتحلیل

فصل چهارم :
تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل پنجم :
بحث ونتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهاومشکلات
منابع
ضمائم

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق