آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد

روش تحقیق بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

هدف تحقیق
فرضیه

اهداف کلی

اهداف جزئی

روش کار و گردآوری

نتیجه

بیان مسئله
موضوع تحقیق

مسأله ی تحقیق

پرسش تحقیق

نمونه گیری

جامعه ی آماری

نمونه های انتخابی

نحوه ی پرسش

• ۱.طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری
۲.ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا
۳.ارائه آموزشهای غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی
۴. ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان
۱-۴محیط دلپذیر:

۲-۴ وضوح و خوانایی :

۳-۴در نظر گرفتن فضای بازی :
۴-۴تنوع :
۵-۴مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی :
۶-۴طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان :

۷-۴ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت :

۸-۴رعایت عوامل زیبائی شناسی :
۹-۴رعایت قیاس و مبلمان :
۱۰-۴همسازی با اقلیم منطقه :
رنگ های اصلی و فرعی

طراحی اتاق کودک

رنگ های خنثی

رنگ های خنثی و رنگ سفید

• تاق کودک

براى طراحى رنگى دکوراسیون اتاق کودکان دو راه وجود دارد:

بحث و نتیجه گیری:

نقاط قوت :
نقاط ضعف:
محدودیت ها و مشکلات:
پیشنهادات:

فهرست مراجع:

ضمائم :

چکیده

فرآیند رشد انسانها , در کودکــــــی , تاثیـــــر بسزایی در شخصـــیت آناــن دارد.عقـــیده بسیــــاری از متخصــــصان تعلیـــــم و تربیت بــــر این اســت که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگی او شکل مـــی گیرد , فرآیند رشــــــد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیـــــاری است.فعالـــیت , به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کـــــودک فرآیندی است که در ارتباط با فـــضا و محیط کودک , رشد همه جانبه او را موجــــب مـــی گـــردد.فـــضاهای مرتبـــط با فعـــالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطـــلوب بــرای رشد فیـــزیکی , ذهـــنی , عاطفی و اجتماعـــی آنان باشد.تحـــقق این امر از طریق بکارگیری المـــــانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانـی کـــودک باشد , امکان پذیر است و ثابت می شود استفاده از رنگهــــای شاد،خصوصاً گـــرم در طراحی اتاق کودکان ما را در دستیابی به این هدف یاری می کند.

فهرست مراجع:

معماری برای کودکان – والتر کرونر-ترجمه ی احمد خوشنویس
از طـــراحی تا معماری – سید ابوالقاسم صدر
ضوابط طــــراحی معماری مهدکودک،مرکز تحقیقات سازمان و مسکن
زیبایی هنر از دیدگاه اسلام – استاد محمد تقی جعفری
رهنمود های طـــراحی – شعله نوروزی – مجله ی صفه-شماره ی ۳۹
طــراحی اتاق کودک – شعله

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق