آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

روش تحقیق بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

فهرست مطالب
فصل اول
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
۴- اهداف پژوهش
۵- پرسش یا فرضیه های پژوهش
۶- تعاریف نظری و عملیاتی
۷- معرفی متغیرهای مستقل و وابسته
فصل دوم : بررسی پیشینة پژوهش
۱- تاریخچة اعتیاد
۲- بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش
۳- بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور
۴- نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده
فصل سوم : متودولوژی
۱- جامعة آماری
۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری
۳- روش محاسبه حجم نمونه
فصل چهارم : یافته های پژوهش
۱- بررسی و توصیف و تحلیل داده ها
الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها
ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)
ج) سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری
۱) تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها
۲) محدودیتهای پژوهش
۳) پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی
فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ
ضمائم
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق